svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

อาเซียนปั้นแผนยุทธศาสตร์ 8 ปี ดันนโยบายการเกษตร ตั้ง "ระบบแจ้งเตือน" ความปลอดภัยอาหาร

13 ตุลาคม 2561
รัฐมนตรีเกษตรอาเซียน ตั้ง "ระบบแจ้งเตือน" ความปลอดภัยอาหาร อาหารสัตว์ มาตรฐานฟาร์มสุกร ทูน่า มุ่งปฏิรูประบบการผลิตอาหารและบริโภคยั่งยืน

เกษตร-1

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 40เปิดเผยว่า จากการประชุม ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวันที่ 11 ต.ค. 61 )ที่ผ่านมา ได้มีการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2568 รับทราบความสำเร็จในการดำเนินงานด้านอาหาร เกษตร และป่าไม้ ในปี 2560 - 2561 ภายใต้วิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมืออาเซียนด้านอาหารการเกษตรและป่าไม้ ปี 2559 – 2568 โดยในที่ประชุม ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานภายใต้กรอบนโยบายบูรณาการความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน และแผนกลยุทธ์ความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน ปี 2558 - 2563 และให้ความเห็นชอบกรอบแนวคิดหลายสาขาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านเกษตรและป่าไม้ ที่มีต่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเกิดความมั่นคงด้านอาหาร
โดยการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ป่าไม้ น้ำ และแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน ให้มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เกษตร-2

สำหรับการดำเนินงานในด้านอาหาร การเกษตร และป่าไม้ ในปี 2561 มีความสำเร็จของผลงานสำคัญ 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) แนวปฏิบัติของอาเซียนในการเสริมสร้างศักยภาพในการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบในภาคอาหารเกษตรและป่าไม้ 2) แนวทางการดำเนินการของรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้เกี่ยวกับการบรรจุเรื่องมิติด้านเพศในภาคอาหาร การเกษตร และป่าไม้ ของอาเซียน 3) ค่าสารพิษตกค้างสูงสุดและค่ามาตรฐานของอาเซียน 4) นโยบายในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสาขาป่าไม้และสาขาอื่น ๆ ของอาเซียน 5) มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสุกรของอาเซียน 6) แผนงานอาเซียนเพื่อเสริมสร้างบทบาทของสหกรณ์การเกษตรในห่วงโซ่คุณค่าอาหารของโลกด้านการเกษตร ปี 2561 – 2568

“ความสำคัญของการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยภาคการเกษตรต้องสามารถเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่าของโลกได้ จะต้องใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีส่งเสริมเกษตรสีเขียวและเกษตรอัจฉริยะ รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคเกษตรได้มากยิ่งขึ้น และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลกับเอกชน (PPP)

อีกทั้งขอให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งได้เสนอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมมือกันภายใต้กรอบแนวคิดหลายสาขาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านเกษตรและป่าไม้ที่มีต่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้ภาคการเกษตรสามารถปรับตัวและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นได้

อาเซี่ยน-3
นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนแลกเปลี่ยนข้อมูลภายใต้ระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ของอาเซียน (ASEAN Rapid Alert System for Food and Feed: ARASFF) เพื่อติดตามสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยทางด้านอาหาร และใช้มาตรการที่รวดเร็วและเหมาะสมในการคุ้มครองผู้บริโภค
“ขอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมมือกันให้มากขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสินค้าปลาทูน่าของภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน และมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสุกรของอาเซียนเพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตสุกรที่ปลอดภัยต่อการบริโภค เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน” นายลักษณ์ กล่าว

e-book-1-503x62-7