svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

'พาณิชย์' เตรียมความพร้อมไทย เป็นประธานอาเซียนปี 2562

10 ตุลาคม 2561
กระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอประเด็นเด่นให้อาเซียนผลักดันให้สำเร็จในปี 2562 ทั้งเรื่องการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน การส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับยุคดิจิทัล พร้อมเดินหน้าเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนด้านเศรษฐกิจในปีหน้า ทั้งการประชุมระดับรัฐมนตรี และระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจของอาเซียน ช่วงไทยเป็นประธานอาเซียนในปี 2562

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยความคืบหน้าการเตรียมการของไทยที่จะรับไม้ต่อจากสิงคโปร์ในการเป็นประธานอาเซียนปี 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ ว่า ปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อกำหนดประเด็นด้านเศรษฐกิจที่ไทยต้องการผลักดันในช่วงที่เป็นประธานอาเซียน โดยมีอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นประธาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานด้านเศรษฐกิจทั้งภาครัฐและเอกชนรวม 33 หน่วยงาน เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น ร่วมเป็นคณะทำงาน ซึ่งได้มีการประชุมไปแล้วหลายครั้ง นับตั้งแต่เดือน มี.ค. ที่ผ่านมา

 

[caption id="attachment_330884" align="aligncenter" width="503"] อรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ อรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ[/caption]

จากการร่วมกันพิจารณาประเด็นที่เห็นควรเสนอให้อาเซียนผลักดันให้สำเร็จในปี 2562 โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แนวโน้มที่จะดำเนินการได้แล้วเสร็จและประโยชน์ที่อาเซียนจะได้รับ โดยเฉพาะภาคเอกชน ในเบื้องต้น คณะทำงานฯ เห็นว่าประเด็นที่น่าจะผลักดัน ได้แก่ การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน การส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) การส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับยุคดิจิทัล เป็นต้น

ขณะนี้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศอยู่ระหว่างการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำเอกสารแนวคิด (Concept Paper) สรุปประเด็นที่จะผลักดันในปี 2562 เพื่อเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านสารัตถะฯ ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน และที่ประชุมคณะกรรมการระดับชาติฯ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในช่วงปลายเดือน ต.ค. นี้ พิจารณาก่อนเสนออาเซียนต่อไป


พณอาเซียน2

สำหรับการเตรียมการจัดการประชุมอาเซียนของไทยในปี 2562 กระทรวงพาณิชย์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ การประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) การประชุมคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (HLTF-EI) และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) โดยการประชุมแรกที่จะจัดขึ้น คือ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (SEOM Retreat) ระหว่างวันที่ 29-30 พ.ย. นี้ ณ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ในปี 2561 อาเซียนประสบความสำเร็จในการผลักดันเรื่องที่สำคัญ เช่น จัดทำข้อสรุปความตกลงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ลงนามพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดตลาด ชุดที่ 10 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการอาเซียน และลงนามพิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน เพื่อรองรับการใช้งานระบบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน เป็นต้น

e-book-1-503x62-7