svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิดมหกรรมแสดง-จำหน่ายสินค้าชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถีเมืองมะขามหวาน

09 ตุลาคม 2561
เมืองมะขามหวาน มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์จัดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560-2564 ณ เต็นท์โดม บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

ma

โดยนายประดิษฐ์ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่าเป็นการแสดงและจำหน่ายสินค้าบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 31 ชุมชน ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามโครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ตามแนวคิด “ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย” ที่มุ่งเน้นให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ จึงได้มุ่งขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง ดำเนินการสร้างสัมมาชีพชุมชนให้เข้มแข็ง ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อก้าวไปสู่เศรษฐกิจครัวเรือนมีความมั่นคงประชาชนใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข

ทั้งนี้ งานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 12 ตุลาคม 2561 ณ เต็นท์โดม บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายสินค้า บริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้ผลิตนำสินค้ามาแสดงและจำหน่าย 100 ร้านค้า การจัดแสดงนิทรรศการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และกิจกรรมการแสดงบนเวทีทุกวันตลอดงาน

ma2

595959859