svasdssvasds

“ไทย” ประกาศเจตนารมณ์บนเวทีโลกขจัด IUU ประมง

13 ก.ค. 2561 เวลา 5:03 น. 294
- 13 ก.ค. 61 - ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 ก.ค. ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสนำคณะผู้แทนประเทศไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการประมง (COFI) ณ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กรุงโรม ประเทศอิตาลี ซึ่งมีประเทศสมาชิกและหน่วยงานด้านการประมงเข้าร่วมประชุมกว่า 700 คน จาก 194 ประเทศทั่วโลก โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้

1.การจัดการทรัพยากรทางทะเล 2.การแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ขาดการควบคุม 3.การบริหารจัดการการทำประมงขนาดเล็กและประมงพื้นบ้าน และ 4.การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมต่อการประมง S__4276253

โดยประเทศไทยได้ใช้โอกาสดังกล่าวในการประกาศเจตนารมณ์บนเวทีระดับโลก เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย โดยแจ้งต่อที่ประชุมถึงการประกาศให้การปฏิรูปภาคการประมงของไทยเป็นวาระแห่งชาติ และพร้อมที่จะเดินหน้าส่งเสริมให้มีการจัดการประมงอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ ยินดีให้ความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

พร้อมปรับกลไกการปฏิบัติงานให้มีศักยภาพอย่างเต็มรูปแบบ เช่น เข้าไปมีส่วนร่วมและปฏิบัติตามข้อตกลงในระดับภูมิภาค มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานแห่งชาติเพื่อสนับสนุนการการบริหารจัดการทรัพยากรประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

มีการควบคุมกิจกรรมการทำประมงด้วยเครื่องมือประมงที่ทำลายล้าง (destructive fishing gears)ส่งผลให้การจับสัตว์น้ำจากธรรมชาติลดลง และเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร พร้อมทั้งเร่งพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มอาหารสำหรับบริโภค ตลอดจนลดการใช้ปลาป่นในการผลิตอาหารสัตว์น้ำ เป็นต้น S__4276254

ในโอกาสนี้ ประเทศไทยยังได้เสนอให้ FAO รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลผู้ประสานงานหลักของภาคีที่ไม่ได้เป็นสมาชิก เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการตามข้อตกลงของรัฐเจ้าของท่าทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก

พร้อมทั้งพิจารณาจัดทำแนวทางในการตรวจสอบเรือประมง ในทะเล เพื่อให้สามารถเฝ้าระวังและควบคุมเรือประมงที่ทำประมงเกินขนาดได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะบริเวณทะเลหลวง และขอให้ FAO สนับสนุนส่งเสริมประเทศสมาชิกร่วมกันลดการสูญเสียอาหาร และหันมาใช้วัตถุดิบที่เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมประมงกันมากขึ้นด้วย