ธปท. แจง "ผลขาดทุน" ไม่เป็นผลกระทบต่อการดำเนินการ

28 พ.ค. 2561 เวลา 14:59 น. 187
นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์องค์กร เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประจำปี 2560 นั้น ธปท. ขอชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

1.บริบทของระบบเศรษฐกิจโลก ปี 2560 เป็นอีกหนึ่งปีที่เศรษฐกิจโลกเผชิญความท้าทาย แม้เศรษฐกิจโลกจะมีทิศทางการฟื้นตัวที่ดีขึ้น แต่ก็มีความเสี่ยงสูงขึ้นเช่นกัน จากหลายปัจจัย อาทิ การปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางประเทศอุตสาหกรรมหลัก หลังจากที่อยู่ในระดับต่ำมากมาหลายปี ความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าของสหรัฐฯ ปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในหลายพื้นที่ของโลก ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ตลาดเงินตลาดทุนโลกเคลื่อนไหวผันผวน เงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงอย่างมาก เมื่อเทียบกับสกุลอื่น รวมทั้งเงินบาท

ธปท. ในฐานะธนาคารกลาง ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจการเงินเพื่อดูแลภาวะการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งดูแลไม่ให้อัตราแลกเปลี่ยนผันผวนหรือเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย

2.งบการเงิน (งบกิจการธนาคาร) ของปี 2560 มีผลขาดทุนรวม 270,688 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลที่เกี่ยวเนื่องกับการตีราคาเงินสำรองระหว่างประเทศเป็นสาคัญ ในขณะที่ต้นทุนจาก การดำเนินนโยบายการเงินปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง

2.1 ผลจากการตีราคาเงินสำรองระหว่างประเทศ ตามมาตรฐานบัญชีกำหนดให้ทุกสิ้นปี ต้องตีราคาสินทรัพย์เหล่านี้ในรูปของเงินบาท และเนื่องจากกว่าร้อยละ 85 ของสินทรัพย์ที่ ธปท. ถืออยู่ในรูปเงินตราต่างประเทศ ผลจากการตีราคาจึงเป็นปัจจัยสาคัญที่ทำให้ผลการดำเนินงานของ ธปท. ผันผวนขึ้นลง ตามอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละช่วง โดยปกติเมื่อเศรษฐกิจขยายตัวได้ดี ค่าเงิน จะมีแนวโน้มแข็งขึ้น ธนาคารกลางก็มักจะขาดทุนจากการตีราคา แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเศรษฐกิจไม่ดี ค่าเงินอ่อนค่าลง ธนาคารกลางมักจะมีกำไรจากการตีราคา งบการเงินของธนาคารกลางจึงเป็นผล สะท้อนถึงสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและฐานะการเงินของภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ ของประเทศ


timeline_25610528_152208

ณ สิ้นปี 2560 ธปท. มีเงินสำรองระหว่างประเทศ (รวมฐานะการซื้อเงินตราต่างประเทศ ล่วงหน้า) กระจายอยู่ในสกุลเงินต่าง ๆ มูลค่ารวมประมาณ 2.4 แสนล้านดอลลาร์ สรอ. หากเงินบาทแข็งค่าขึ้นหนึ่งบาทเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. และ ธปท. มิได้กระจายสกุลเงินและสินทรัพย์ที่ ลงทุน ธปท. จะขาดทุนจากการตีราคาทันที 2.4 แสนล้านบาท ในทางตรงกันข้าม ถ้าเงินบาทอ่อนค่าลงหนึ่งบาท ธปท. ก็จะมีกำไรจากการตีราคา 2.4 แสนล้านบาท เมื่อบันทึกบัญชีเป็นเงินบาท


timeline_25610528_152210

โดยในปี 2560 เงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักหลายสกุลและแข็งค่าขึ้น จาก 35.82 บาทต่อหนึ่งดอลลาร์ สรอ. เมื่อสิ้นปี 2559 เป็น 32.66 บาทต่อหนึ่งดอลลาร์ สรอ. เมื่อสิ้น ปี 2560 จึงส่งผลให้เกิดการขาดทุนจากการตีราคาจำนวนประมาณ 2 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ ผลขาดทุนจากการตีราคาไม่ได้กระทบต่อความมั่นคงด้านต่างประเทศของ เศรษฐกิจไทย เพราะเงินสำรองระหว่างประเทศที่จำเป็นต่อการดูแลเสถียรภาพด้านต่างประเทศจะต้องถืออยู่ในรูปของสินทรัพย์ต่างประเทศ ที่มีไว้พร้อมใช้สำหรับการรองรับการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศและการไปลงทุนในต่างประเทศของคนไทย ตลอดจนเป็นกันชนรองรับการไหลออกของเงินทุน

2.2 ต้นทุนจากการดำเนินนโยบายเพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ จากการดำเนิน นโยบายการเงินเพื่อดูแลสภาพคล่อง อัตราดอกเบี้ย และเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ส่งผลให้ ธปท. มีต้นทุนดอกเบี้ยจ่าย ในขณะที่รายรับจากการนำเงินสำรองระหว่างประเทศไปลงทุนได้ ผลตอบแทนที่น้อยกว่า เพราะอัตราดอกเบี้ยในต่างประเทศอยู่ในระดับต่ำมาโดยต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ในช่วงที่ผ่านมาส่วนต่างของดอกเบี้ยจ่าย-รับ ทยอยปรับดีขึ้นต่อเนื่อง โดยล่าสุด ในปี 2560 ปรับลดลง มาอยู่ที่ประมาณ 15,000 ล้านบาท และคาดว่าดอกเบี้ยรบัจะกลับมาสูงกวา่ดอกเบี้ยจ่ายในปี 2561 ตามอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกที่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้น


timeline_25610528_152212

3.นัยและผลกระทบต่อการดำเนินนโยบาย อาจจะมีข้อกังวลใจว่าตัวเลขขาดทุนของ ธนาคารกลางจะกระทบต่อการดำเนินงานต่อไปได้หรือไม่ ธปท. ขอเรียนว่า การดำเนินภารกิจของธนาคารกลาง ไม่ได้มุ่งเน้นแสวงหากำไรเหมือนดังกรณีธุรกิจทั่วไป และตามที่ได้อธิบายข้างต้น ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการตีราคา ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงเป็นกำไรหรือขาดทุน ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสำคัญ

นอกจากนี้ ประสบการณ์ของธนาคารกลางในหลายประเทศที่ประสบกับผลขาดทุน เช่น  ธปท. ชี้ว่าการขาดทุนของธนาคารกลางไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินนโยบายของธนาคารกลาง แต่เป็นผลจากการทำหน้าที่ของธนาคารกลางในการดูแลสภาพคล่องในระบบการเงินและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและเสถียรภาพของระบบการเงินในระยะยาว

ธปท. ขอให้ความมั่นใจว่า จะยังคงยึดแนวทางการทำหน้าที่ธนาคารกลางที่ดีตามหลักสากล มุ่งมั่นดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินของประเทศด้วยความรอบคอบดังที่เป็นมา


timeline_25610528_152200

……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ : ธปท. คงดอกเบี้ยใช่ไหม! แบงก์ขยับดอกกู้บ้าน 3-4 ปีแล้ว
ธปท.ออกประกาศเปิดทางให้ถือหุ้นแบงก์ตปท.ได้เกิน 10%


ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว