ไพรินทร์ เปิดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำจากน้ำมัน

23 พ.ค. 2561 เวลา 5:34 น. 226
ไพรินทร์ เปิดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำจากน้ำมัน

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 10 และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ถอดบทเรียนการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันของประเทศไทย” วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 โดยมี นายมานิตย์ สุธาพร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมฯ เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์ภูมิศาสตร์สารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จังหวัดชลบุรี

pi2

นายไพรินทร์ กล่าวว่า ท้องทะเลเป็นทรัพยากรที่มีค่า ทั้งในด้านเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญ เป็นเส้นทางการสัญจรทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณอ่าวไทยตอนบน ซึ่งเป็นบริเวณที่มีทรัพยากรทางทะเลอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและมีชื่อเสียงของประเทศ เป็นที่ตั้งของท่าเรือที่สำคัญของประเทศไทย และยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเล มีการขนส่งน้ำมัน การกลั่นน้ำมัน จึงเป็นพื้นที่ที่ต้องเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษในทุกด้าน เพื่อให้แหล่งทรัพยากรทุกแห่งสามารถสร้างคุณค่า ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้ตามศักยภาพโดยไม่สร้างผลกระทบหรือความเสียหาย

การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมทางทะเล จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมการให้มีความพร้อมทั้งอุปกรณ์ บุคลากร และการประสานความร่วมมือ ดังนั้น กรมเจ้าท่าร่วมกับกองทัพเรือภาคที่ 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ขึ้น ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน การทำความสะอาดชายฝั่ง การฝึกซ้อมขจัดคราบน้ำมันในที่บังคับการ และการสาธิตการปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมันในทะเล ช่วยเพิ่มพูนและเสริมสร้างความรู้ ความชำนาญ และความสามารถในการป้องกันและขจัดคราบน้ำมัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อการประสานงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้สะดวก และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง

pi

ทั้งนี้ การฝึกซ้อมฯ ดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2561 มีกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อ การถอดบทเรียนการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันของประเทศไทย และการจัดการมลพิษจากน้ำมันของประเทศไทย การเสวนาเรื่อง บูรณาการความร่วมมือในการขจัดคราบน้ำมัน และการเรียกร้องและชดใช้ค่าความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน การจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง การฝึกซ้อมในรูปแบบ Table Top Exercise ตามเหตุการณ์สมมุติกรณีเกิดน้ำมันรั่วไหลในระดับที่ 3 (มากกว่า 1,000 ตัน) บริเวณนอกเขตท่าเรือด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะสีชัง และการฝึกซ้อมภาคสนามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัง ได้รับการประสานงานจากแต่ละหน่วยงาน ทั้งเรือและอากาศยานปฏิบัติงานตามภารกิจ

e-book-1-503x62-7