นายกฯ แนะใช้แนวทาง 'ประชารัฐ' ชวนเอกชนร่วมพัฒนา 'นครชัยบุรินทร์' หวังให้ ปชช. "หลุดพ้นความยากจน"

08 พ.ค. 2561 เวลา 9:29 น. 234
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ แนะใช้แนวทางประชารัฐเชิญชวนภาคเอกชน ร่วมพัฒนากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ เน้นใช้งบประมาณบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วันที่ 8 พ.ค. 2561 เวลา 08.30 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) โดยมีคณะรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เข้าร่วมประชุม


825403

นายกรัฐมนตรี ชี้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การเดินทางลงพื้นที่ทุกครั้ง ไม่มีเป้าหมายการเมืองหรือเป้าหมายแฝงอื่นใด แต่ถือเป็นการสื่อสารสองทาง เพื่อการรับรู้ข้อมูล และความต้องการ เพื่อนำมาปรับปรุงโครงการต่าง ๆ ควบคู่กับการวางแผนระยะยาวให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาประเทศโดยรวม เน้นการใช้งบประมาณจังหวัด กลุ่มจังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพ ไม่ใช่การทุ่มงบประมาณลงไปในพื้นที่ใดเป็นพิเศษ การพัฒนากลุ่มจังหวัดจะต้องเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของไทย คือ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อให้ไทยหลุดพ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว สอดประสานกับยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ข้อ คือ ความมั่นคง การสร้างความสามารถทางการแข่งขัน นวัตกรรม การตลาด การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร โดยหลีกเลี่ยงการอุดหนุนราคาสินค้า พร้อมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องในศตวรรษ 21 ลดช่องว่างสังคม สร้างการเติบโตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และปรับสมดุลพัฒนาภาครัฐ สู่ E-Government เพื่อลดปัญหาการคับคั่งของข้าราชการ เพื่อให้ทั้งประเทศเจริญไปพร้อมกัน คือ Stronger together และรัฐบาลจะไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง เช่นเดียวกับแนวทางการดำเนินนโยบายด้านต่างประเทศ คือ Thailand +1  ภายในประเทศของเรา คือ จังหวัด +1 หรือ Province +1 ใช้กลไกประชารัฐเป็นสำคัญ คือ รัฐบาล เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชนจะต้องร่วมมือกันเดินหน้าไปด้วยกัน

นายกรัฐมนตรี กล่าวชี้แจงต่อไปว่า ขอให้ช่วยกันอธิบายภาคเอกชนและสื่อมวลชนให้เข้าใจว่า ได้สั่งการให้รองนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ทั้ง 4 จังหวัด เพื่อขับเคลื่อนในส่วนเนื้องานของตนเอง และมาร่วมกันคิดกับเอกชน จะเข้าใจวิธีคิดและการดำเนินงานของราชการในวันนี้ เพราะการเมือง คือ การทำงานร่วมกัน เดินหน้าไปด้วยกัน ตามยุทธศาสตร์ชาติ คือ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน นั่นเอง


825408

ทั้งนี้ รองประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวขอบคุณที่คณะรัฐบาลได้เข้ามารับฟัง เพิ่มขีดความสามารถ กระตุ้นการลงทุน ซึ่งวันนี้ผู้แทนภาคเอกชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดได้ขอเสนอกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ดังนี้ 1) ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 2) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3) ด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 4) ด้านการท่องเที่ยว และ 5) ด้านคุณภาพชีวิต

สำหรับการพัฒนาการเกษตรและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์และตลาดผลิตอาหาร ด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้น จะให้มีการขยายโครงข่ายคมนาคมทั้งทางถนน ทางอากาศ การจัดการระบบระบายน้ำ รวมทั้งการสำรวจและการออกแบบ


825409

ส่วนด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดนนั้น ที่ประชุมฯ เสนอโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงนิทรรศการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 โครงการก่อสร้างศูนย์รวบรวมตู้คอนเทนเนอร์ และเปลี่ยนโหมดขนส่ง Korat ICD โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้างสนามบินสุรินทร์เพื่อการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมไปถึงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาเมืองใหม่นครราชสีมา เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

ด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วยโครงการสร้างพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา โครงการโลกของช้าง Elephant World จ.สุรินทร์ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่าวเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก จ.บุรีรัมย์ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวรอบบึงละหาน และโครงการพัฒนาและฟื้นฟูเหมืองหินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง และการท่องเที่ยว บริเวณเขาพนมสวาย


S__2687167

นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเสนอโครงการว่ามีความซับซ้อนหรือไม่ และข้อเสนอโครงการใดอยู่ในแผนการแล้ว ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ และขอให้ดำเนินการตามลำดับความสำคัญ คำนึงถึงความคุ้มค่าและผลประโยชน์ที่จะได้รับเป็นหลัก

สำหรับการบริหารจัดการงบประมาณของจังหวัดนั้น ประการแรก คือ ลดปัญหาท้องถิ่นและประการที่สอง คือ เพื่อสร้างศักยภาพ อาทิ งบบริหารจัดการน้ำ สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ และพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ดังนั้น การเสนองบประมาณรวมทั้งการบริหารจัดการจะต้องเป็นระบบ ขอให้สำนักงานบริหารจัดการน้ำพิจารณาต่อไป


S__2687166

การแปรรูปสินค้าอาหาร หรือ food monopolis กระทรวงวิทยาศาสตร์ จะได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุรนารี เพื่อพัฒนาต่อไป อาทิ โครงการ pilot plant เพื่อยกระดับคุณภาพเกษตร สำหรับการพัฒนาเครือข่ายคมนาคมนั้น บางโครงการถูกบรรจุอยู่ในแผนงานของกระทรวงคมนาคมแล้ว

นายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปว่า การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีเป้าประสงค์หลักเพื่อต้องการให้ประชาชนในพื้นที่ของกลุ่มจังหวัด ที่ประกอบอาชีพการเกษตรให้ "หลุดพ้นจากความยากจน และสามารถพึ่งพาตนเองได้" อีกทั้งยังสอดคล้องกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งโครงการรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง เพื่อรองรับและเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านการขนส่งทั้งโครงข่ายหลักและโครงข่ายรอง นอกจากนี้ ยังเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีโอกาสเติบโตทางด้านเศรษฐกิจการค้า การลงุทน และสามารถเป็นประตูเชื่อมระหว่างประเทศ และอนุภูมิภาค AEC ด้วย


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
ของบฯครม.สัญจร 1,300 ล้าน อัด "นครชัยบุรินทร์"
13 ปี สัญจร "เนวินนคร" จาก "ทักษิณ" ถึง "บิ๊กตู่"


ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว