กรมเจรจาฯผนึกสภาเกษตรกรฯยกระดับเกษตรกรไทยสู่ smart enterprise 4.0

01 พ.ค. 2561 เวลา 11:33 น. 196
กรมเจรจาฯ จับมือสภาเกษตรกรแห่งชาติ ยกระดับเกษตรกรไทยสู่ smart enterprise 4.0 ชี้มูลค่าการส่งออกผลไม้และผลไม้แปรรูปไทยอยู่อันดับ 10 ของโลก มีมูลค่ากว่า 4,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเดินหน้าให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการไทย เกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรีอย่างต่อเนื่อง โดยระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2561 จะลงพื้นที่พบปะชาวสวนผลไม้ ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกรและผู้ประกอบการผลไม้ไทย ให้สามารถใช้ประโยชน์จากการที่ประเทศคู่ค้าของไทย ได้ลดเลิกภาษีศุลกากรกับสินค้าผลไม้ไทยภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) รวมทั้งการพัฒนาผลผลิตให้ได้คุณภาพพร้อมส่งออก และแข่งขันในตลาดต่างประเทศ และเตรียมความพร้อมเกษตรกรไทยให้ก้าวทันกฎเกณฑ์การค้าและรูปแบบการค้าที่เปลี่ยนไป รวมถึงการใช้ช่องทางการค้าออนไลน์ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบัน
ormon “ความตกลงการค้าเสรีเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้การส่งออกผลไม้ไทยขยายตัว สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการไทย ขณะที่คุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตลาดต่างประเทศนำเข้าผลไม้จากไทยมากขึ้น ดังนั้น การสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้ของไทยให้สามารถปลูกผลไม้ เก็บเกี่ยว บรรจุหีบห่อ ตลอดจนพัฒนาผลผลิตให้ตรงความต้องการตลาดจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยในตลาดโลกได้” นางอรมน กล่าว

ปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกผลไม้และผลไม้แปรรูปอันดับที่ 10 ของโลก มีมูลค่าการส่งออกกว่า 4,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีตลาดส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ อาเซียน จีน ออสเตรเลีย และเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นคู่ค้าที่ไทยมีความตกลงการค้าเสรีด้วย โดยผลไม้เมืองร้อนของไทยที่ได้รับความนิยมมาก ได้แก่ ลำใย ทุเรียน และมังคุด ซึ่งมีอาเซียนเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทย และเนื่องจากสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ได้ยกเว้นภาษีนำเข้าผลไม้และผลไม้แปรรูประหว่างกันแล้ว ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ส่งผลให้ไทยส่งออกผลไม้และผลไม้แปรรูปไปอาเซียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 ไทยมีมูลค่าการส่งออกลำใยไปอาเซียน 675 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น64 %จากปี 2559 ส่งออกทุเรียน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น230% จากปี 2559 และส่งออกมังคุด 146 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 132% จากปี 2559

dur1

ขณะที่จีน เป็นตลาดส่งออกผลไม้และผลไม้แปรรูปอันดับที่ 3 ของไทย รองจากอาเซียน และสหรัฐอเมริกา โดยภายใต้ความตกลง FTA อาเซียน – จีน ไทยและจีนได้ยกเลิกภาษีศุลกากรสินค้าผลไม้ระหว่างกันแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 โดยในปี 2560 ไทยส่งออกผลไม้และผลไม้แปรรูปไปจีน 740 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงขึ้น 25.46% เมื่อเทียบกับปี 2559 ทั้งนี้ สินค้าผลไม้ของไทยที่ส่งออกในตลาดจีน ได้แก่ ทุเรียน ลำใย และมังคุด โดยในปี 2560 ไทยส่งออกทุเรียนไปจีน 216 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งออกลำใยไปจีน 152 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และส่งออกมังคุดไปจีน 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP) และอาเซียน – ออสเตรเลีย- นิวซีแลนด์ (AANZFTA) ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ก็ได้ยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรกับผลไม้ที่นำเข้าจากไทยแล้วทุกรายการ ขณะที่ประเทศอื่น เช่น เกาหลี และญี่ปุ่น ที่ไทยมีความตกลง FTA ด้วยก็ได้เปิดตลาดและลดภาษีสินค้าผลไม้ให้ไทยหลายรายการแล้วเช่นกัน

e-book-1-503x62