กสร.ห่วงความปลอดภัยช่วงปีใหม่ แนะนายจ้างจัดมาตรการเตรียมพร้อม

20 ธ.ค. 2560 เวลา 5:11 น. 141
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แนะนายจ้างเตรียมความพร้อมเรื่องความปลอดภัยกำหนดมาตรการป้องกันอันตราย ก่อนและระหว่างวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่

[caption id="attachment_243757" align="aligncenter" width="451"] นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ[/caption]

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า เนื่องจากในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ สถานประกอบกิจการมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการเตรียมการเพื่อป้องกันการเกิดความไม่ปลอดภัยหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น การเกิดอัคคีภัยจากสาเหตุไฟฟ้าลัดวงจร จากสารเคมี จากแหล่งความร้อนอื่น ๆ เป็นต้น นอกจากนี้สถานประกอบกิจการบางแห่งอาจใช้ช่วงเวลาดังกล่าวทำ Big Cleaning หรือดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษา เครื่องจักร อุปกรณ์ รวมถึงระบบต่าง ๆ ภายในสถานประกอบกิจการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวในบางกิจกรรมมีการจ้างบุคคล หรือหน่วยงานภายนอกเข้ามาดำเนินการ ซึ่งอาจไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบต่าง ๆ ของสถานประกอบกิจการ จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการควบคุม ดูแล และป้องกันมิให้เกิดอันตรายหรือความสูญเสีย กสร. จึงขอความร่วมมือเจ้าของสถานประกอบกิจการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งก่อนและช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ เช่น กำหนดมาตรการในการตรวจสอบดูแลเครื่องจักร เครื่องมือต่าง ๆ กำหนดมาตรการในการป้องกันอันตราย ทบทวนแผนฉุกเฉินเพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

นอกจากมาตรการด้านความปลอดภัยแล้ว กสร. ขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบกิจการทุกแห่ง ร่วมกันรณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยและให้ความรู้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแก่ลูกจ้าง เช่น การอบรมเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย การตรวจสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ ความพร้อมของยานพาหนะ เพื่อให้มีความพร้อมในการเดินทางได้อย่างความปลอดภัย และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย หรือ Safety Thailand โปรโมทแทรกอีบุ๊ก-6

แท็กที่เกี่ยวข้อง