กรม สบส. หนุนสปาไทยอัพเกรดมาตรฐานสู่ระดับโลก

06 ธ.ค. 2560 เวลา 7:25 น. 841
กรม สบส.อัพเกรดสปาไทยสู่สากล ด้วยเครื่องหมายการันตีมาตรฐานโลก 3 ระดับ Platinum Gold และ Silver เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก โกยเงินเข้าประเทศ

[caption id="attachment_239397" align="aligncenter" width="336"] แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง[/caption]

-6 ธ.ค.60-แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.)กล่าวว่า กรม สบส. ดำเนินการพัฒนาต่อยอดระดับมาตรฐานสปาไทยให้เทียบชั้นระดับสากลมายาวนานกว่า 10 ปี เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางการแข่งขัน สร้างความเชื่อมั่นในตลาดโลก สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ โดยจะสนับสนุนสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพที่ผ่านการรับรองมาตรฐานตาม พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ให้ได้รับเครื่องหมายการันตีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล (Thai World Class Spa) มี 3 ระดับได้แก่ ระดับแพลทตินัม (Platinum) ซึ่งเทียบชั้นสปาหรู  5 ดาว ระดับโกลด์ (Gold)และระดับซิลเวอร์ (Silver) ใบรับรองมีอายุ 3 ปี โดยสถานประกอบการ ต้องรักษามาตรฐานตลอดอายุใบรับรองนั้น สปาที่ได้รับรองมาตรฐานระดับสากล จะถูกเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.thaispa.go.th เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการได้

ตราสัญลักษณ์มาตรฐานสากล เกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพสปาระดับสากล ที่ กรม สบส. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ร่วมกันพัฒนา มีทั้งหมด 5 ด้าน คือ 1)สถานที่และสิ่งแวดล้อม เน้นตกแต่งด้วยเอกลักษณ์ความเป็นไทย มีความเป็นธรรมชาติ ลดภาวะโลกร้อน สัมผัสบริการได้ครบ 5 มิติ คือ รูป รส กลิ่น เสียงและสัมผัส 2)บุคลากร ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมจากเดิม ที่สำคัญคือต้องสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 3)การบริการ เน้นความครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้า 4)ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ ต้องมีคุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภัย มีระบบตรวจสอบมาตรฐานสม่ำเสมอ และ 5) การบริหารและจัดการองค์กร มีการพัฒนาบุคลากร มีคู่มือดำเนินงาน ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เน้นจริยธรรม มีธรรมาภิบาล สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพที่ยื่นขอรับรองมาตรฐานสากลต้องถูกประเมินทั้ง 5 ด้าน ทั้งนี้ ในปี 2560 มีสปาที่ได้รับการพัฒนาจนได้รับการรับรองมาตรฐานสากลเป็นระดับ Gold จำนวนทั้งสิ้น 24 แห่ง สถานประกอบการที่ต้องการขอรับรองมาตรฐานระดับสากล สามารถศึกษารายละเอียดได้ทาง www.thaispa.go.th  ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง