ขีดความสามารถการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทยในปี 2560 อยู่อันดับ 34 ของโลก

20 เม.ย. 2560 เวลา 9:14 น. 739
 Travel and Tourism Competitiveness Ranking 2017

              World Economic Forum จัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศ ในปี2560 โดยพบว่าประเทศไทย ติดอยู่ที่อันดับ 34 ของโลก ปี 2560 มีคะแนน 4.4 คะแนน จาก 136 ประเทศ เป็นอันดับที่ 8 ของ เอเชีย

 

Screenshot_2017-04-20-15-30-48-1-1

ประเทศไทยได้รับคะแนนสูงสุดในหมวด

1. Tourist Service Infrastructure (ได้ 5.8 คะแนน)

อยู่อันดับที่ 1 ของเอเชีย โดยพิจารณาจากห้องพักโรงแรม คุณภาพของสิ่งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวจำนวนของบริษัทรถเช่า เครื่อง ATM

2. Price Competitiveness (ได้ 5.6 คะแนน)

อันดับที่ 18 ของโลก อันดับที่ 3 ของเอเชีย (มาเลเซีย #3, อินโดนิเชีย #5, ลาว #14) โดยพิจารณาจากราคาห้องพักโรงแรม, ค่าธรรมเนียมบัตรโดยสารเครื่องบิน และค่าธรรมเนียมสนามบิน, Purchasing Power Parity(PPP) ราคาเชื้อเพลิง

3. Prioritization of Travel & Tourism (ได้ 5.0 คะแนน) อยู่อันดับที่ 34 ของโลก โดยพิจารณาจากการให้ความสาคัญทางการท่องเที่ยวของรัฐบาล, งบประมาณด้านการท่องเที่ยวจากรัฐบาล, ประสิทธิภาพของการทา branding และ marketing (อันดับที่ 20) , ข้อมูลประจาปีด้านการท่องเที่ยว (อันดับที่ 4) ระยะเวลาในการประกาศสถิติ/ข้อมูลรายเดือน/รายไตรมาส (อันดับ 9 ของโลก),Country Brand Strategy Rating (อันดับที่ 68)

ประเทศไทยได้คะแนนน้อยที่สุดในหมวด

1. Cultural Resources & Business Travel (ได้ 2.8 คะแนน)อยู่อันดับที่ 32 ของโลก และอันดับที่ 7 ของเอเชีย โดยพิจารณาจากจานวนของแหล่งมรดกโลก, สนามกีฬา,จำนวนการจัดประชุมของสมาคมต่าง ๆ ระดับนานาชาติ ระยะเฉลี่ย 3 ปี, เรื่องเล่าตานานทางวัฒนธรรม

2. Ground and Port Infrastructure (ได้ 3.1 คะแนน) อยู่อันดับที่ 72 ของโลกพิจารณาจากคุณภาพถนน, จำนวน/ความถี่ของถนนในบริเวณต่างๆ คุณภาพของเส้นทางรถไฟ และสิ่งอานวยความสะดวก, คุณภาพของสิ่งอานวยความสะดวกท่าเรือ, ประสิทธิภาพของการขนส่งภายในประเทศ

3. Environmental Sustainability (ได้ 3.6 คะแนน) อยู่อันดับที่ 122 ของโลก โดยพิจารณาจาก การพัฒนาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, กฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม, การเปลี่ยนแปลงของป่าไม้, การบาบัดน้าเสีย, สัตว์ป่า/พรรณไม้ที่กาลังสูญพันธ์ ฯลฯ

Screenshot_2017-04-20-15-30-53-1

1492675742190-1

1492675738408