ปศุสัตว์ลำปาง ชูเถ้าแก่เล็กตู้หมูชุมชน-CP Pork Shop ต้นแบบปศุสัตว์ OK

10 เมษายน 2560
นายเพิ่มศักดิ์ วิทยากรณ์ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง มอบใบประกาศและตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ให้กับผู้ประกอบการต้นแบบ เถ้าแก่เล็กตู้หมูชุมชน จำนวน 10 รายนำร่อง ใน 6 อำเภอของจังหวัดลำปาง ที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ส่งเสริมให้ชาวลำปางมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง พร้อมสนับสนุนให้ร่วมกันยกระดับมาตรฐานร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้มาตรฐานตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ฟาร์ม โรงฆ่าสัตว์ จนถึงสถานที่จำหน่าย เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าเนื้อสุกรที่สะอาด ปลอดภัย ปลอดโรค และปลอดสารเร่งเนื้อแดง เป็นการตอบสนองนโยบายของภาครัฐ ที่ผลักดันให้ผู้ประกอบการมุ่งผลิตสินค้าที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ณ โรงแรมเวียงลคอร จ.ลำปาง