สมเด็จพระสังฆราช มีพระบัญชาคณะสงฆ์ทั่วโลก เจริญพระพุทธมนต์ถวาย “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา”

15 ธันวาคม 2565

สมเด็จพระสังฆราช ทรงมีพระบัญชาให้คณะสงฆ์ทั่วโลก เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเป็นพิเศษ ทุกวันถวาย “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา”

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ได้เผยแพร่ประกาศสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม เรื่อง ให้คณะสงฆ์ทุกวัดเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ดังนี้


ตามที่ สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร ความทราบแล้ว นั้น

 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานกรรมการ มหาเถรสมาคม ทรงมีพระบัญชาโปรดให้สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม แจ้งวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ

ให้คณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเป็นพิเศษ ต่อจากการสวดมนต์ทำวัตรเช้าและทำวัตรเย็น เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565

 

สมเด็จพระสังฆราช มีพระบัญชาคณะสงฆ์ทั่วโลก เจริญพระพุทธมนต์ถวาย “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา”