svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เริ่มแล้วประชุมรัฐมนตรี SME APEC พร้อมหน้าที่"ภูเก็ต"

11 กันยายน 2565

การประชุมรัฐมนตรี SME APEC ครั้งที่ 28 เริ่มขึ้นแล้ว 21 เขตเศรษฐกิจสมาชิกเข้าร่วมพร้อมเพรียง เพื่อพัฒนาศักยภาพ MSME ทั้งการประยุกต์ใช้ BCG, Digital Transformation เงินทุน รวมถึงการตลาด เพื่อลดปัญหาอุปสรรค ขับเคลื่อนผู้ประกอบการรายเล็กทั้งภูมิภาคสู่ความยั่งยืน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธาน การประชุมรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค ครั้งที่ 28 ที่โรงแรมทราย ลากูน่า ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  โดยกล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เขตเศรษฐกิจไทย โดย สำนักงานงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

 

โดยได้รับความร่วมมือจากทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจเอเปค ส่งผู้แทนระดับรัฐมนตรี คณะทำงาน รวมทั้งสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC) สมาคมประชาชาติแห่งตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) และเลขาธิการองค์กรการประชุมหมู่เกาะแปซิฟิก (PIF) เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง 
เริ่มแล้วประชุมรัฐมนตรี SME APEC พร้อมหน้าที่"ภูเก็ต"

 

เริ่มแล้วประชุมรัฐมนตรี SME APEC พร้อมหน้าที่"ภูเก็ต"

ผู้ประกอบการรายเล็ก (MSME) มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค เนื่องจากกว่าร้อยละ 98 ของธุรกิจในภูมิภาค คือ MSME ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจคิดเป็นร้อยละ 40-60 ของ GDP ของเอเปค

 

การประชุมในครั้งนี้ กำหนดหัวข้อหลัก เรื่อง การฟื้นตัวโดยรวมของ SME ในเอเปค ผ่าน Bio-Circular-Green Economy (BCG) และระบบนิเวศที่มีผลกระทบสูง” โดยมี 4 หัวข้อย่อย ที่จะร่วมกันพิจารณาแนวทางความร่วมมือ ประกอบด้วย

เริ่มแล้วประชุมรัฐมนตรี SME APEC พร้อมหน้าที่"ภูเก็ต"

เริ่มแล้วประชุมรัฐมนตรี SME APEC พร้อมหน้าที่"ภูเก็ต"

1. การเร่งรัดการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Accelerating BCG Adoption)

2. การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลอย่างครอบคลุม (Inclusive Digital Transformation)  

3. การจัดหาเงินทุนและการปรับโครงสร้างหนี้ (The Next Normal MSME Financing and Debt Restructuring) และ

4. การรับมือกับตลาดที่กำลังพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป (Coping with evolving market landscape: high impact policy)

เริ่มแล้วประชุมรัฐมนตรี SME APEC พร้อมหน้าที่"ภูเก็ต"

"ทั้งหมดนี้เพื่อให้สอดรับกับการให้ความสำคัญในระดับสากล และความร่วมมือที่จะเร่งบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” รองนายกรัฐมนตรี กล่าว 

 

สำหรับผลที่จะได้จากการประชุม ซึ่งจะมีการสรุปผลในวันรุ่งขึ้น  จะเป็นกรอบการทำงานด้านระบบการค้าและการลงทุนของภูมิภาคเอเปค ที่มีความยืดหยุ่น ครอบคลุม มีพลวัตมากขึ้น ผ่านการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดการค้าที่เสรี เปิดกว้าง ยุติธรรม โปร่งใส ด้วยการส่งเสริมการเติบโตที่มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน ผู้ประกอบการ MSME 

เริ่มแล้วประชุมรัฐมนตรี SME APEC พร้อมหน้าที่"ภูเก็ต"

รวมถึงการสนับสนุน Start up การเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ MSME การเข้าถึงตลาดระดับโลกและห่วงโซ่คุณค่าระดับโลก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและให้ MSME เตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ รวมถึงการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจในวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ที่สำคัญจะช่วยให้ MSME ฟื้นตัวผ่านการประยุกต์ใช้ BCG และระบบนิเวศที่มีผลกระทบสูง โดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่า ลดการสร้างขยะ และส่งเสริมรูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืน ส่งเสริมบทบาทของ MSME ในเศรษฐกิจโลก บรรลุเป้าหมายตามหัวข้อหลักของการประชุมเอเปค 2022 คือ “Open  Connect Balance" ด้วยการให้เอเปค "เปิด" ต่อทุกโอกาส "เชื่อมต่อ" ในทุกมิติและ "สมดุล" ในทุกด้าน