กรมสบส.จับมือ วว.พัฒนาห้องแล็บทดสอบประสิทธิภาพเครื่องมือแพทย์ระดับสากล

27 July 2016


วันนี้ (27 กรกฎาคม 2559) ที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนางลักษมี  ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลให้การใช้เครื่องมือวัดทางการแพทย์ที่ให้บริการแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคและอาการได้อย่างแม่นยำ ส่งผลดีต่อการรักษาพยาบาล

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง กล่าวว่า ตามความร่วมมือครั้งนี้ ทั้งกรม สบส. และ วว. จะมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการพัฒนาห้องปฏิบัติการ หรือห้องแล็บตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจวัดทางการแพทย์ ได้แก่ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดดิจิตอล เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ และเอกชน รวมถึงตามบ้านเรือนด้วย โดยจะมีการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อทำการทดสอบ และประเมินความเที่ยงตรงของเครื่องมือประเภทนี้โดยเฉพาะ จำนวน 2 แห่ง ที่กองวิศวกรรมแพทย์ กรม สบส. และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังวัดสมุทรปราการ ซึ่งจะมีการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล และได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.17025 (ISO/IEC 17025) จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (สมป.) เพื่อให้บริการทางด้านวิชาการ มีความรู้ในการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของเครื่องวัดความดันโลหิต แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศทั้งรัฐและเอกชน คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2561 หลังจากนั้นจะขยายไปยังสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง 12 เขตทั่วประเทศ เพื่อให้การรับรองแก่สถานพยาบาลในพื้นที่

นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า เครื่องวัดความดันโลหิต จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 และเป็นเครื่องมือที่มีความถี่ในการใช้งานสูงในอันดับต้นๆของโรงพยาบาล เพื่อตรวจวัดสัญญาณชีพ การทำงานของหัวใจ ในการสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย รวมถึงคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูง รวมทั้งโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นภัยเงียบที่คุกคามชีวิต ปัจจุบันนิยมใช้รูปแบบดิจิตอล เนื่องจากสะดวกในการใช้งาน สามารถพกพาได้ง่าย และรายงานผลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเครื่องมือชนิดนี้จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ ความเที่ยงตรง ความแม่นยำ ของเครื่องอย่างต่อเนื่อง

ความร่วมมือครั้งนี้ จะส่งผลให้ระบบการควบคุมเครื่องวัดความดันโลหิตของประเทศไทยมีมาตรฐาน สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงผลการทดสอบ หรือเป็นสถาบันรับรองของประเทศ เปรียบเทียบมาตรฐานผลการวัดของเครื่องที่ผลิตในประเทศและเครื่องนำเข้า ก่อนจดทะเบียนขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ป้องกันเครื่องมือที่ไม่ได้มาตรฐานไหลเข้าไทย รวมถึง สร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ มาตรฐาน เครื่องมือแพทย์ต่อประชาชน อีกทั้งอำนวยประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์ ในการแข่งขันทางการตลาดกับต่างประเทศ ที่ผ่านมากรม สบส. มีห้องปฏิบัติการตรวจสอบค่ามาตรฐาน เครื่องวัดอุณหภูมิของร่างกาย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 แล้ว 1 แห่ง ที่กองวิศวกรรมการแพทย์


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) MOU ลักษมี ปลั่งแสงมาศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) พัฒนาห้องแล็บ