ประชาชนกว่าร้อยละ 75  เห็นด้วย กกต.จัดเวทีดีเบตร่างรัฐธรรมนูญ

25 July 2016


ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะมีการจัดเวทีชี้แจงเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงประชามติ หรือเวทีดีเบตผ่านทางสถานีโทรทัศน์ โดยจะเชิญทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายที่คัดค้านมาแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,251 คน สำรวจระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2559 สรุปผลได้ ดังนี้

1)ประชาชนคิดอย่างไร? กรณีที่ กกต. จะจัดเวทีดีเบตร่างรัฐธรรมนูญ

อันดับ 1 เห็นด้วย เป็นเรื่องที่ดี ช่วยให้ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญมากขึ้น75.30%  อันดับ 2  อยากเห็นการดีเบตที่สร้างสรรค์ ตรงประเด็น มีสาระและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  74.10% อันดับ 3 ช่วยลดกระแสความขัดแย้ง การออกมาเคลื่อนไหวของกลุ่มต่าง ๆ ได้ 70.50% อันดับ 4        ขอให้ผู้เข้าร่วมดีเบตทุกคนเคารพกฏกติกา รักษาเวลา เพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อย65.95% อันดับ 5                แสดงให้เห็นถึงความจริงใจในการดำเนินการและเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย55.40%

2) ประชาชนจะติดตามชมหรือไม่? เพราะอะไร?

อันดับ 1 ติดตามชม 47.48% เพราะ การดีเบตช่วยให้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ทำให้มีความรู้มากขึ้น  รู้ข้อดี ข้อเสีย ความคิดเห็นและเหตุผลของแต่ละฝ่าย เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองที่น่าสนใจ ฯลฯ   อันดับ 2 ไม่แน่ใจ 35.01%  เพราะ ยังไม่รู้รายละเอียดของการดีเบตว่าเป็นอย่างไร ต้องทำงาน อาจติดธุระ ไม่ว่าง ฯลฯ  อันดับ  3 ไม่ติดตาม 17.51% เพราะ  ตัดสินใจไว้แล้ว ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและข่าวในสื่อต่าง ๆ  อาจทำให้สับสน กังวลว่าจะเกิดการขัดแย้ง ฯลฯ

3) “5 อันดับ” เรื่องที่ประชาชนอยากให้ดีเบตมากที่สุด อันดับ 1 สิทธิเสรีภาพและสวัสดิการของประชาชน 80.58% อันดับ 2 ข้อดี ข้อเสียของรัฐธรรมนูญ ข้อเปรียบเทียบระหว่างฉบับเก่าและใหม่77.70%  อันดับ 3 กระบวนการยุติธรรม กฎหมาย บทลงโทษต่างๆ 71.94% อันดับ 4  อำนาจ หน้าที่ และที่มาของ นายกรัฐมนตรี ส.ส. ส.ว. 69.30%  อันดับ 5 ผลของการรับและไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ63.07%

4) ใคร? ที่ประชาชนอยากให้เข้าร่วมดีเบตมากที่สุด

อันดับ 1  ตัวแทนภาคประชาชน 73.38%  อันดับ 2 หัวหน้าพรรคการเมือง / ตัวแทนพรรคการเมือง 71.22% อันดับ 3 แกนนำกลุ่ม องค์กรต่าง ๆ /นักวิชาการ 68.82% อันดับ 4 ผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการร่างรัฐธรรมนูญ  60.19% อันดับ 5 นายกรัฐมนตรี  53.48%

 


คณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต. ร่างรัฐธรรมนูญ สำรวจความคิดเห็นประชาชน จัดเวทีดีเบต