บีเอสเอพบอัตราการใช้งานซอฟต์แวร์โดยไม่มีสัญญาอนุญาต69%

26 May 2016


ผลสำรวจของบีเอสเอ │ พันธมิตรซอฟต์แวร์ ระบุผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ในประเทศไทยยังคงใช้ซอฟต์แวร์ โดยไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ และมีจำนวนมากในระดับที่น่าเป็นห่วง ถึงแม้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์จะทำให้ผู้ใช้ตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกจู่โจมทางไซเบอร์ก็ตาม

ผลสำรวจที่มีชื่อว่า Seizing Opportunity Through License Compliance พบว่า ในประเทศไทย จำนวนของซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์อย่างถูกต้อง ยังมีอยู่สูงถึงร้อยละ 69 โดยลดลงมา 2 จุด เมื่อเทียบกับการสำรวจในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา โดยอัตราที่ลดลงดังกล่าวส่วนหนึ่งเกิดจากการเติบโตที่ลดลงของตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ทั้งในกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นองค์กรธุรกิจและกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นบุคคลทั่วไป  แต่ในการเติบโตที่ลดลงดังกล่าว กลับพบว่าสัดส่วนของผู้ใช้งานที ่เป็นบุคคลทั่วไปขยายตัวเพิ่มขึ้น  สภาวะดังกล่าวมีผลทำให้อัตราการใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ลดลงอยู่บ้าง แต่การลดลงส่วนใหญ่แล้วเกิ ดจากการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ที่เข้มข้นมาก

ผลสำรวจซึ่งครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นบุคคลทั่วไป ผู้จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ใช้ที่เป็นองค์กรธุรกิจ พิสูจน์ให้เห็นว่าการใช้ งานซอฟต์แวร์โดยไม่มีสัญญาอนุ ญาตให้ใช้สิทธิ์ ยังคงอยู่ในอัตราที่สูง และผู้ใช้งานทั้งที่เป็นบุคคลทั ่วไปและองค์กรธุรกิจกำลังตกอยู่ ในความเสี่ยง เพราะมีความสัมพันธ์ที่ชั ดเจนระหว่างการถูกจู่ โจมทางไซเบอร์และการใช้ซอฟต์ แวร์ที่ไม่ได้รับสัญญาอนุญาตให้ ใช้สิทธิ์ ที่ใดที่มีการใช้งานซอฟต์แวร์ โดยไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ์ จะมีโอกาสสูงมากที่จะถูกมัลแวร์ จู่โจม  และต้นทุนที่ต้องใช้ไปกับการจั ดการในกรณีที่ถูกมัลแวร์จู่ โจมอาจสูงเกินความคาดหมาย  เฉพาะในปี 2558 องค์กรธุรกิจมีต้นทุนที่เป็นค่ าใช้จ่ายสูงกว่า 4 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับจัดการกับกรณีที่ถูกจู่ โจมทางไซเบอร์

นอกจากนี้ ผลสำรวจยังพบว่า

•         ร้อยละ 39 ของซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ทั่วโลกในปี 2558 ไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ อย่างถูกต้อง ปรับตัวลดลงจากร้อยละ 43 ในปี 2556

•         แม้แต่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มี ความสำคัญ ยังพบอัตราการใช้งานซอฟต์แวร์ โดยไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ์ในระดับที่สูงอย่างน่าตกใจ โดยอยู่สูงถึงร้อยละ 25 สำหรับภาคธนาคาร ประกัน และบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์

•         ซีไอโอมีการประเมินว่าร้อยละ 15 ของพนักงานของพวกเขาทำการติดตั้ งซอฟต์แวร์ในเครือข่ายคอมพิ วเตอร์เองโดยที่พวกเขาไม่ทราบ  ดูเหมือนว่าซีอีโอเหล่านั้นจะมี การประมาณการที่ต่ำเกินไป เพราะจากการสำรวจพบว่าร้อยละ 26 ของพนักงานยอมรับว่าพวกเขาติดตั ้งซอฟต์แวร์โดยไม่ได้รับอนุ ญาตบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์เอง

นอกเหนือจากรายงานตัวเลขเหล่านี ้แล้ว การสำรวจยังพบความตื่นตัวอย่ างมากต่อปัญหาต่างๆ ดังต่อไปนี้

•         บรรดาซีไอโอต่างยอมรับว่าสิ่งที ่พวกเขากังวลมากที่สุด คือ การสูญหายของข้อมูลในกรณีที่เกิ ดเหตุการณ์ขึ้นกับระบบความมั่ นคงปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิ วเตอร์

•         ซีไอโอเหล่านี้ยังกล่าวด้วยว่ าการหลีกเลี่ยงภัยคุกคามต่ อระบบความมั่นคงปลอดภัย คือ เหตุผลสำคัญที่ทำให้ต้องมั่ นใจว่าซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอยู่ถู กต้องตามกฎหมาย และมีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ อย่างถูกต้องครบถ้วน

•         การสำรวจในกลุ่มพนักงาน พบว่าร้อยละ 60 มีการกล่าวถึงความเสี่ยงต่ อระบบความมั่นคงปลอดภัยที่มี สาเหตุมาจากซอฟต์แวร์ที่ไม่มีสั ญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ และสิ่งนั้นคือเหตุผลสำคัญที่ต้ องใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้ องตามกฎหมายและมีสัญญาอนุญาตให้ ใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องครบถ้วน

รายงานยังเพิ่มเติมด้วยว่าองค์ กรธุรกิจสามารถบรรเทาความเสี่ ยงที่มีต่อระบบความมั่นคงปลอดภั ยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อันมีสาเหตุมาจากการใช้ซอฟต์ แวร์โดยไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้ สิทธิ์ได้ โดยการจัดหาซอฟต์แวร์ทั้ งหมดจากแหล่งที่ถูกกฎหมาย และสร้างระบบการบริหารจัดการสิ นทรัพย์ซอฟต์แวร์ขึ้นภายในองค์ กร  องค์กรที่มีการใช้ระบบการบริ หารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์อย่ างมีประสิทธิภาพ จะทราบว่ามีซอฟต์แวร์ใดบ้ างในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเป็นซอฟต์แวร์ที่ถู กกฎหมายและมีสัญญาอนุญาตให้ใช้ สิทธิ์อย่างถูกต้องครบถ้วนหรื อไม่  นอกจากนั้น จะสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมกั บองค์กร มีนโยบายและขั้นตอนกำกับดู แลการจัดหา การใช้ และการปลดระวางซอฟต์แวร์ และจะมีระบบการบริหารจัดการสิ นทรัพย์ซอฟต์แวร์ที่สอดรับกั บการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

ผลสำรวจ หากแบ่งตามภูมิภาคยังพบว่า

•         ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก มีอัตราโดยรวมของการใช้ซอฟต์ แวร์โดยไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้ สิทธิ์สูงที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 61 ลดลง 1 จุด เมื่อเทียบกับผลการสำรวจในปี ปี 2556

•         รองลงมา ได้แก่ ภูมิภาคยุโรปกลางและยุโรปตะวั นออก มีอัตราโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 58 ลดลง 3 จุดเมื่อเทียบกับผลการสำรวจในปี ปี 2556  ถัดมาคือแอฟริกาและตะวันออกกลาง โดยมีอัตราโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 57 ลดลง 2จุดเมื่อเทียบกับผลการสำรวจในปี ปี 2556

•         ภูมิภาคอเมริกาเหนือยังคงมีอั ตราการใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่มีสั ญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ต่ำสุด อยู่ที่ร้อยละ 17 ถึงแม้อัตราดังกล่าวจะทำให้เกิ ดความเสียหายที่เป็นมูลค่าเชิ งพาณิชย์สูงถึง 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ก็ตาม

•         ภูมิภาคยุโรปตะวันตก อัตราการใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่มีสั ญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ลดลง 1 จุด อยู่ที่ร้อยละ 28


คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ บีเอสเอ พันธมิตรซอฟต์แวร์