ส.อ.ท.จับมือกนอ. หนุนลดก๊าซเรือนกระจกพท.อีอีซี

11 February 2019


11 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุพันธ์ุ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสหากรรมแห่งประเทศไทย(สอท.) ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ "การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเครือข่ายประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC)" ร่วมกับ นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) นายประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) ณ ห้องบอลรูม ชั้นM โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กทม. โดยความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ให้เป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ เป็นต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศทั่วประเทศ ซึ่งในระยะแรกเป็นการยกระดับพื้นที่ในเขต 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา


ส.อ.ท. ก๊าซเรือนกระจก กนอ.