"สามพรานโมเดล" จับมือ ททท. ขับเคลื่อน "สังคมอินทรีย์" สู่ชีวิตสมดุล

8 November 2018






"สามพรานโมเดล" จับมือ ททท. ชวนคนไทยเท่นอกกรอบ ร่วมขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตสมดุล ในงานสังคมสุขใจ 7-9  ธ.ค. พร้อมเตรียมเปิดตัว Sampran Model Academy ถ่ายทอดความรู้สู่สังคม





"สามพรานโมเดล" ร่วมกับ ททท. และกลุ่มภาคีเครือข่าย เดินหน้าจัดงานสังคมสุขใจต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ชูคอนเซปต์ "เท่นอกกรอบ ... ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตที่สมดุล" รวมพลังปลุกคนไทย ร่วมสร้างระบบอาหารให้มั่นคง ยั่งยืน เผยไฮไลท์ 7 ช็อปโดน ๆ แบบเท่นอกกรอบ อาทิ ช็อปสินค้าเกษตรอินทรีย์จากเครือข่ายทั่วประเทศเกือบ 300 บูธ ช็อปเวิร์คช็อปเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร ช็อปแรงบันดาลใจจากคนต้นแบบวงการเกษตรอินทรีย์ระดับแนวหน้า ช็อปโปรพิเศษท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ แบบ "เที่ยวให้เท่ ไปให้ถึง" กับ "ปฐม ออร์แกนิกฟาร์ม" ช็อปไอเดียกรีน ๆ แบบ Eco Eco เหล่านี้เป็นต้น พร้อมกันนี้ยังเตรียมเปิดตัว Sampran Model Academy อีกด้วย เข้างานฟรี ...!! วันที่ 7-9 ธ.ค. นี้ สวนสามพราน จ.นครปฐม




นายอรุษ นวราช เลขานุการ มูลนิธิสังคมสุขใจ ผู้ริเริ่มการขับเคลื่อนสามพรานโมเดล และประธานจัดงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 5 เปิดเผยว่า สามพรานโมเดลจะร่วมกับ ททท. จัดงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 5 ขึ้น ภายใต้แนวคิด "เท่นอกกรอบ" โดยปีนี้จะมีความพิเศษโดดเด่นกว่าทุกปี เพราะจะเป็นการรวมพลังคนทั้งห่วงโซ่อาหารอินทรีย์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนระบบอาหารสมดุล ภายใต้แนวคิด "เท่นอกกรอบ" จะเป็นโอกาสให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้บริโภคที่มาเที่ยวงานสังคมสุขใจในครั้งนี้ได้รู้จัก เข้าใจระบบอาหาร เห็นบทบาท และเห็นศักยภาพของตนเอง ที่จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนตามวิถีที่แต่ละคนถนัดและสนใจ คือ เป็นมากกว่าผู้บริโภคธรรมดา แต่เป็นผู้บริโภคที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีความตื่นตัวที่จะร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับระบบอาหารอย่างยั่งยืน




ในงานสังคมสุขใจจะได้มีการเปิดตัว Sampran Model Academy เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้การสร้างระบบอาหารสมดุล ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ที่ได้จากประสบการณ์ตรง 8 ปี การขับเคลื่อนสามพรานโมเดลและพัฒนาสู่ Organic Tourism หรือ การท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ โดยจัดให้มีกิจกรรมอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้ภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ได้เข้าใจห่วงโซ่อาหารอินทรีย์ทั้งระบบ เพื่อจะได้สามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้และพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในมิติต่าง ๆ

ด้าน นายณัฐ ครุฑสูตร ผู้อำนวยการ กองสร้างสรรค์กิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ปีนี้ ททท. มีวิสัยทัศน์ด้านการเป็นผู้นำในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เปิดมิติใหม่ของการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในประเทศ เน้นการท่องเที่ยวไปพร้อมกับการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง เป็นการท่องเที่ยวที่เกื้อกูลเรื่องความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และมีดุลยภาพบนพื้นฐานของความเป็นไทย ซึ่ง Organic Tourism หรือ การท่องเที่ยววิถี ที่สามพรานโมเดลร่วมขับเคลื่อน ที่มุ่งสร้างระบบอาหารสมดุลและยั่งยืน ยังมีส่วนช่วยเรื่องการท่องเที่ยวของชุมชน และเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน เป็นการชักชวนคนออกนอกกรอบมาร่วมสร้างสิ่งที่มีคุณค่าร่วม ทั้งผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค โดยแนวทางการขับเคลื่อนดังกล่าวสอดรับกับแนวนโยบายของ ททท. ที่เน้นการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ ธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและวิถีชีวิต รวมถึงรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษ และยังมีส่วนช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและให้ยั่งยืน




ด้าน ร.ต.พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนา จ.นครปฐม ให้เป็นแหล่งปลูกผลผลิตอินทรีย์ที่สำคัญของประเทศ และเป็นจังหวัดนำร่องด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมภาคการเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และอยู่ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา ทางจังหวัดได้ร่วมกับสามพรานโมเดลจัดตั้งจุดจำหน่ายตลาดกลางสินค้าเกษตรอินทรีย์ขึ้นที่ตลาดสุขใจ เพื่อรองรับผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรและเพิ่มช่องทางให้ผู้บริโภคเข้าถึงอาหารอินทรีย์ได้ง่ายขึ้น

"สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นแนวคิดที่ดีที่ชวนทุกภาคส่วนมาเท่นอกกรอบ มาร่วมกันสร้างสังคมอินทรีย์ให้กระจายออกไปในวงกว้าง ซึ่งนับเป็นโอกาสดียิ่ง จึงอยากเชิญชวนทุกหน่วยงาน ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร รวมถึงประชาชนทั่วไป ใช้โอกาสนี้ให้คุ้มค่า มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ และสัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์ในงานสังคมสุขใจ" ร.ต.พงศธร กล่าว




ส่วนไฮไลท์กิจกรรม พบกับ 7 ช็อปโดน ๆ แบบเท่นอกกรอบ อาทิ ช็อปสินค้าเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรเครือข่ายสามพรานโมเดล ตลาดสุขใจ และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จากทั่วประเทศ ที่ยกขบวนกันมาร่วมออกร้านเกือบ 300 บูธ ยังมีกิจกรรมดี ๆ อีกมากมาย อาทิ เวทีแชร์ความรู้ เติมแรงบันดาลใจการใช้ชีวิตแบบเท่นอกกรอบ จากคนต้นแบบวงการเกษตรอินทรีย์ชื่อดัง อย่าง "โจน จันได" ศูนย์พันพรรณ ศูนย์การเรียนรู้พึ่งพาตนเองและศูนย์เมล็ดพันธุ์ จ.เชียงใหม่ คุณวิฑูรย์ ปัญญากุล จากกรีนเน็ต และ "นคร ลิมปคุปตถาวร" (เจ้าชายผัก) สนุกกับเวิร์คช็อปเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร พบกับโปรพิเศษ ...!! ท่องเที่ยววิถีอินทรีย์แบบเที่ยวให้เท่ต้องไปให้ถึงกับ "ปฐม ออร์แกนิกฟาร์ม" พร้อมสัมผัสไอเดียกรีน ๆ หลากหลายรูปแบบ เพราะในงานงดใช้ถุงหิ้วพลาสติก–ขวดน้ำ-แก้วน้ำพลาสติก ภาชนะโฟม โดยเน้นให้ทุกคนนำถุงผ้าตะกร้ามา ขณะที่ เกษตรกรมีการทำหีบห่อจากวัสดุธรรมชาติ จุดประกายไอเดียกรีน เป็นทางเลือกใหม่ ๆ ให้คนไทยที่ตื่นตัวเรื่องโลกร้อน รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

งานสังคมสุขใจ "เท่นอกกรอบ ... ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตที่สมดุล" จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 ธ.ค. นี้ ที่สวนสามพราน จ.นครปฐม เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ



CSR ททท. ฐานเศรษฐกิจ สามพรานโมเดล Thansettakij Green Idea Sampran Model Academy สังคมอินทรีย์ เท่นอกกรอบ สามพราน ชีวิตสมดุล