ชงยุทธศาสตร์5เมืองเสนอใช้งบปี62เร่งสร้างงานให้ชุมชน

8 November 2018


เผยความชัดเจนแผนยุทธศาสตร์ชาติ เร่งขับเคลื่อน 5 เมืองหลัก 10 เมืองรอง เดินหน้าพัฒนาเสนอใช้งบกลางปี 62 ค่า 6 แสนล้าน กระตุ้นสร้างงาน-สร้างอาชีพให้ประชาชน

นายเอ็นนู  ซื่อสุวรรณ ประธานคณะกรรมการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 (การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม) เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่าจากการระดมความเห็นในการชำแหละยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยนำ 5 เมืองหลัก คือ เชียงใหม่ อุบลราชธานี ขอนแก่น สงขลา กรุงเทพมหานคร นำร่องการพัฒนาก่อนขยายสู่ 10 เมืองรองในปี 2563 ต่อเนื่องกันไป โดยการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแต่ละจังหวัด ต้องการให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งการระดมแนวคิด และดำเนินการซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นผู้ประสานแผนดังกล่าว

เบื้องต้นให้นำเสนอโครงการพร้อมจัดลำดับความสำคัญก่อน-หลัง  โดยรัฐบาลได้กันงบประมาณกลางประมาณ 6 แสนล้านบาท หากพิจารณาว่าโครงการไหนใกล้เคียงกับแผนยุทธศาสตร์ก็เร่งผลักดันต่อไป ส่วนโครงการไหนเป็นเรื่องใหม่แต่มีความจำเป็นสามารถเร่งขับเคลื่อนควบคู่กันไป ดังนั้นในปี 2562 จะพบว่ามีการเร่งผลักดันอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นส่วนปี 2563 สามารถนำยุทธศาสตร์ชาติที่ระดมความคิดแล้วเสร็จไปปรับใช้ให้สำเร็จภายใต้งบประมาณที่เหมาะสมแต่ละภูมิภาค แต่ละจังหวัด

“เรียกว่ากางแผนยุทธศาสตร์ให้แต่ละท้องถิ่นดูรายละเอียดแล้วนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมแต่ละพื้นที่ แต่ละชุมชน จัดลำดับความสำคัญก่อน-หลัง  โดยยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 สามารถนำไปปรับใช้กับยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ได้อีกด้วย อาทิ จังหวัดเชียงใหม่อาจรวมแม่ฮ่องสอน ลำพูน ร่วมกันพัฒนา ในทำนองพี่ช่วยน้อง จึงเห็นว่าแต่ละจังหวัดมีแหล่งเศรษฐกิจอะไรบ้างที่สามารถสร้างงานและดึงดูดลูกหลานกลับมาทำงานในแต่ละภูมิลำเนา สร้างอาชีพให้ยั่งยืน สร้างวิถีชีวิตและสัมพันธภาพครอบครัวเช่นในอดีตที่ผ่านมาให้อยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากัน”

สอดคล้องกับนายสุรเดช  เดชคุ้มวงศ์ คณะกรรมการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 กล่าวว่า แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านมีโครงการเร่งด่วนที่จะเสนอรัฐบาลผลักดันงบประมาณดำเนินการปี 2562 -2563 คาดจะได้ความชัดเจนภายในปลายปีนี้ โดยพบว่างบประมาณปี 2562 ได้รับอนุมัติจำนวน  3 ล้านล้านบาทซึ่งมีงบกลางกันไว้ราว 6 แสนล้านบาทสามารถนำไปใช้ขับเคลื่อนโครงการนำร่องได้ โดยเฉพาะโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพให้เกษตรกรหรือผู้มีรายได้น้อยที่มีจำนวนมากถึง 12 ล้านคนที่รัฐบาลสำรวจไว้“การกระจายความเจริญสู่ 15 หัวเมืองมีบรรจุโครงการไว้ในประมาณงบปี 2562 บ้างแล้วทำให้คน 12 ล้านคนมีรายได้ดีขึ้น มีความรู้ความสามารถเข้าไปช่วยเหลือประเทศชาติ ดังนั้นกระบวนการพัฒนาหัวเมืองหลัก หัวเมืองรองจึงมีความชัดเจน เบื้องต้นกำหนดให้แต่ละเมืองสร้างงานสีเขียวไม่น้อยกว่า 500 อัตราช่วงแผน 5 ปี”

โดยในครั้งนี้มีแผนปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อกระจายโอกาสการจ้างงานและพัฒนาสังคมทั่วภูมิภาค  ได้นำเสนอเป็นแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติเร่งด่วน ประกอบด้วย  “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม” ใน 5 จังหวัดหลักในปีแรก ส่วนงบประมาณปีต่อไปจะจัดทำแผนในจังหวัดรองอีก 10 จังหวัดที่คัดมาจากเขตภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย ลำปาง ตาก พิษณุโลก และนครสวรรค์ ภาคกลาง ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม ภาคใต้ได้แก่ กระบี่ นครศรีธรรมราช  ตรัง ปัตตานี สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ อุดรธานี สกลนคร ร้อยเอ็ด มุกดาหาร สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา กาฬสินธุ์ และชัยภูมิ

ทั้งนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับจังหวัด จัดทำขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคการเมือง ได้ร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต พร้อมทั้งกำหนดแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการของประชาชน  เพื่อปรับระดับความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยต้องบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติให้จังหวัดดังกล่าวและเมืองบริวารมีแหล่งงานที่มั่นคง สามารถลดการอพยพแรงงาน สร้างโอกาสให้ประชาชนมีงานคุณภาพ ทำในถิ่นเกิด การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต การมีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยการเข้าถึงบริการโครงสร้างพื้นฐานของรัฐอย่างทั่วถึงนั่นเอง

หน้า 12 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่38 ฉบับที่ 3,414 วันที่  1 - 3  พฤศจิกายน พ.ศ. 2561แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 คณะกรรมการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติที่ 4