บอร์ดทอท.เห็นชอบจ้างสำรวจออกแบบสร้างอาคารผู้โดยสารสุวรรณภูมิหลังที่ 2

19 September 2018


คณะกรรมการ ทอท.มีมติเห็นชอบให้ดำเนินงานจ้างสำรวจออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ต่อไป

จากการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ซึ่งมีนายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ ทอท. เป็นประธาน ทอท. ได้รายงานความคืบหน้ากรณีที่บริษัท แสปน คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ไซน์-เทค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง พร้อมทั้งขอให้มีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา โดยขอให้ศาลมีคำสั่งให้คณะกรรมการทอท.ระงับการพิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบผู้ชนะการประกวดแบบและราคานั้น
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ศาลปกครองกลางมีคำสั่งยกคำขอของผู้ฟ้องคดี ที่ขอให้ระงับการพิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบให้ผู้ชนะการประกวดราคารับจ้างสำรวจออกแบบอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ทสภ. โดยสาระสำคัญในคำสั่งของศาล คือ หากศาลจะมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ก็อาจมีผลให้การก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร
หลังที่ 2 ต้องล่าช้าออกไปอีก อาคารผู้โดยสารเดิมไม่สามารถรองรับผู้โดยสารที่มีอัตราสูงเพิ่มขึ้นมาก อันเป็นปัญหาอุปสรรคในการบริการสาธารณะ ประกอบกับความเสียหายที่มีการกล่าวอ้าง เพื่อขอให้มีการคุ้มครองชั่วคราวผู้ฟ้องคดีอาจเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายได้ ซึ่งไม่ยากแก่การเยียวยาในภายหลังหากศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชนะคดี ทั้งนี้ ตามกฎหมายระบุว่า คำสั่งศาลที่ไม่รับคำขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นให้ถือเป็นที่สุด

สำหรับประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ทสภ.ตามที่ปรากฏเป็นข่าว ทางสื่อต่างๆ ในหลายประเด็นนั้น ทอท.ชี้แจงว่ากระบวนการพิจารณาด้านการออกแบบ คณะกรรมการจะต้องมีสถาปนิกเกินกึ่งหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการจัดหาพัสดุงานจ้างสำรวจออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ทสภ.
มีจำนวนกรรมการ 5 ท่าน ซึ่ง 1 ใน 5 เป็นนายกสมาคมสถาปนิกสยาม และมีผู้แทนจากสมาคมสถาปนิกสยาม 8 ท่าน  มาให้ความเห็นทางวิชาการในการประเมินคะแนนของผู้เข้าประกวดแบบ นอกจากนี้ยังมีผู้สังเกตการณ์ อีก 2 ท่านจากสภาสถาปนิก 1 ท่าน และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ท่าน โดยผลของการให้คะแนนของกลุ่มบริษัทที่ได้รับการพิจารณา ให้เป็นผู้ชนะการประกวดแบบได้คะแนน 94.5 คะแนน สูงเกินระดับ 80 คะแนน ที่ ทอท.ตั้งเกณฑ์ไว้ และไม่มีข้อทักท้วงใด ๆ อย่างไรก็ตาม การประกวดแบบดังกล่าว เป็นเพียง Conceptual Designซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้า ทำสัญญากับ ทอท. จะต้องปรับแบบตามข้อเสนอแนะและสอดคล้องกับความต้องการใช้งานของ ทอท. โดยแบบดังกล่าวจะต้องถูกต้องสอดคล้องกับมาตรฐานและข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการ ทอท.จึงมีมติเห็นชอบให้ ทอท.ดำเนินงานจ้างสำรวจออกแบบให้เป็นไปตามผลการพิจารณาจัดหา โดย ทอท.คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาจ้างสำรวจออกแบบฯ ได้ภายในเดือนกันยายน 2561 และดำเนินการออกแบบก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 10 เดือน เพื่อ ทอท.จะนำแบบไปประมูลงานก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างได้ในปลายปี 2562 และแล้วเสร็จในปลายปี 2564 เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของ ทสภ.ได้อีก 30 ล้านคนต่อปี ซึ่งผู้โดยสารจะได้รับประโยชน์จากระดับการให้บริการที่ดีของ ทสภ. จากการมีสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอรองรับความต้องการ ทำให้มีความสะดวกสบายและรวดเร็วในการใช้บริการท่าอากาศยานท่าอากาศยานไทย อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ