เคาะงบกลาง 113 ล้าน ให้ NBTจ่ายค่าเช่าโครงข่ายทีวีดิจิทัล

7 September 2018


รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา ครม.มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปี 2560 วงเงิน 113,844,600 บาท ให้กับกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งเสนอขอผ่านนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริหารกิจการโครงข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการกระจายเสียงและโทรทัศน์แบ่งเป็นค่าเช่าโครงข่ายบริการโทรคมนาคมสำหรับเชื่อมโยงสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัลจำนวน 168 สถานี ระหว่างเดือนมีนาคม – 30 กันยายน 2561 จำนวน 13,430,319 บาท และอีก 100,414,281 บาท สำหรับค่าเช่าบริการสิ่งอำนวยความสะดวกจำนวน 157 สถานี ค่ากระแสไฟฟ้าที่กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกจำนวน 15 สถานี ค่าประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และประกันภัยบุคคลภายนอก 146 สถานี

 

โดยการของบครั้งนี้ กรมประชาสัมพันธ์ให้เหตุผลประกอบอีกว่า ผลกระทบหากไม่ได้รับงบประมาณดังกล่าว จะส่งผลกระทบให้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT (HD) ไม่สามารถเผยแพร่ภาพออกอากาศในระบบดิจิทัลได้ หน่วยงานภาครัฐขาดช่องทางในการติดต่อสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ประชาชน ประชาชนขาดช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ รวมทั้งส่งผลให้นโยบายการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัลไม่เป็นไปตามที่สำนักงานกสทช.กำหนด อาจถูกปรับในอัตราวันละ 20,000 บาท และอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลกรมประชาสัมพันธ์ ทีวีดิจิทัล กอบศักดิ์ ภูตระกูล NBT