"อ.ส.ค." ปลื้ม! คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 4 ปีซ้อน

7 September 2018


อ.ส.ค. แรงฉุดไม่อยู่! คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 4 ปีซ้อน ลั่น! ประกาศเดินหน้าผนึกความร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจ เสริมแกร่งการผลิตนำการตลาดและดันยอดขายภายในปี 64 ทะลุ 1.2 หมื่นล้าน


S__91144273


ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่า จากความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรและส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนม ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมนมไทยให้เป็นที่ยอมรับและเป็นอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเครือข่ายพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง ทำให้วันที่ 24 ส.ค. 2561 ที่ผ่านมา อ.ส.ค. สามารถคว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภท "รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร" และรางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561 จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ใน "งานประกาศรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น" หรือ SOE Award ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ภายใต้แนวคิด "รวมพลังรัฐวิสาหกิจ พัฒนาเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน"S__91144274


ทั้งนี้ ที่ผ่านมา อ.ส.ค. ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 2 ปีซ้อนมาแล้ว คือ ในปี 2558 และปี 2559 และจากการเดินหน้าพัฒนาองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปี 2560 สามารถคว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น "ด้านพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม" ส่วนปีนี้ คว้ามาอีก 2 รางวัล และถือว่าได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของพนักงาน อ.ส.ค. เป็นอย่างมาก และทุกรางวัลที่ได้รับจะเป็นกำลังใจสำคัญในการที่ อ.ส.ค. จะเดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งทางด้านธุรกิจ ควบคู่กับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนม การพัฒนาอุตสาหกรรมนมไทยให้เป็นที่ยอมรับและเป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนคู่สังคมไทย

อย่างไรก็ตาม การจะขับเคลื่อนองค์กรและอุตสาหกรรมนมไทยให้แข็งแกร่งได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือที่ดีระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร ซึ่งที่ผ่านมา อ.ส.ค. ได้ผนึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง อาทิ ลงนามความร่วมมือระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เพื่อช่วยสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน อาทิ ด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และสนับสนุนความร่วมมือในเชิงยุทธศาสตร์ ผ่านโครงการส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมโคนม การตลาดผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรS__8093721


ความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและชุมชนในภาคเกษตรให้ดีขึ้น เน้นใช้หลักการตลาดนำการผลิต พัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อเชื่อมโยงการตลาดและการผลิตอย่างครบวงจร ซึ่ง ธ.ก.ส. มีเกษตรกรที่เป็นลูกค้าครอบคลุมทุกพื้นที่ ส่วนหนึ่งเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม สหกรณ์โคนม ซึ่งเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบให้กับ อ.ส.ค. รวมถึงเป็นเกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูปผลผลิตการเกษตร ส่งสินค้าจำหน่ายในตลาด อ.ต.ก. เป็นการเชื่อมโยงการผลิต การตลาด ระหว่างเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. กับเครือข่ายการตลาดของ อ.ต.ก. และ อ.ส.ค. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความยั่งยืน ในการพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และชุมชนในภาคเกษตรตลอดไปS__8093720


ดร.ณรงค์ฤทธิ์ กล่าวถึงแนวทางด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรในอนาคตด้วย ว่า อ.ส.ค. จะมุ่งเน้นปรับปรุงจุดอ่อน เพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมขับเคลื่อนองค์กรภายใต้พันธกิจเป้าหมายที่วางไว้ ได้แก่ 1.ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพแก่เกษตรกรไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน 2.พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมนมให้ครบวงจรและมีมูลค่าเพิ่ม 3.สร้างแหล่งความรู้ ด้านกิจการโคนมและอุตสาหกรรมนม 4.มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (HPO) ด้วยหลักธรรมาภิบาล

"การผลักดันให้ "นมไทย-เดนมาร์ก" เป็นแบรนด์นมแห่งชาติ ที่ติดอยู่ในใจของคนไทย พร้อมตั้งเป้าหมายยอดขายรวมไม่น้อยกว่า 12,000 ล้านบาท ในปี 2564 มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และยกระดับอุตสาหกรรมโคนมแบบครบวงจรที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและสังคม พร้อมดำเนินการวิจัยและพัฒนานำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้งยังมุ่งสร้างความสามารถการแข่งขัน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ เช่น ฟาร์มโคนมออร์แกนิก , ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม , ศูนย์วิจัย , โรงงานผลิตภัณฑ์นมมาตรฐานสูง และตลาดจำหน่ายสินค้า เป็นต้น" ดร.ณรงค์ฤทธิ์ กล่าวS__8093723


สำหรับการจัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น หรือ SOE Award ประจำปี 2561 จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ซึ่งปีนี้จัดภายใต้แนวคิด "รวมพลังรัฐวิสาหกิจ พัฒนาเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน" ซึ่งปีนี้ คณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นได้กำหนดรางวัลใหม่เพิ่มเติมขึ้นมา คือ รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจใน 2 ด้าน ประเภทแรก คือ 1.ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร หรือ โครงการพี่เลี้ยง และประเภทที่ 2. คือ ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ (Collaboration) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างรัฐวิสาหกิจ


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
บิ๊ก อ.ส.ค.แจงข้อกล่าวหารับรองผู้มีอิทธิพล
จี้ผลสอบ "บิ๊ก อ.ส.ค." ป้องเอกชน - ลุ้น 6 ก.ย. จัดโควตา "นมโรงเรียน" ใหม่!!


090861-1927-9-335x503
เพิ่มเพื่อน


การตลาด รัฐวิสาหกิจ ฐานเศรษฐกิจ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ อ.ส.ค. Thansettakij