ไทยให้เอกสิทธิ์คุ้มกันประชุมองค์การระหว่างประเทศ

6 September 2018


 

สนช. ผ่านร่างกฎหมายเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศฯ เผยช่วยให้ไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนในการจัดประชุมองค์การระหว่างประเทศ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการท่องเที่ยว ต่อยอดกระตุ้นเศรษฐกิจวันนี้(6ก.ย.2561)ที่อาคารรัฐสภา นายกิตติ วะสีนนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. .... กล่าวหลังจากที่ประชุม สนช. มีมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย ว่า ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้จะให้ความคุ้มครองแก่การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ โดยกำหนดหลักการในการให้เอกสิทธิ์และคุ้มกัน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศ โดยการให้บัญญัติเป็นพระราชกฤษฎีกาสำหรับองค์การระหว่างประเทศแต่ละองค์การ และการให้เอกสิทธิ์หรือการอำนวยความสะดวก แก่การประชุมระหว่างประเทศ โดย ให้จัดทำเป็นประกาศของกระทรวงการต่างประเทศหรือประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้เชื่อมั่นว่า ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้จะช่วยสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในมิติต่าง ๆ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่ตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว และเป็นประเทศที่เป็นที่ตั้งขององค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งจะเป็นกฎหมายที่สำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้ประเทศไทย มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องและเป็นศูนย์กลางอาเซียนในการจัดประชุมขององค์การระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี ซึ่งหมายถึงส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการท่องเที่ยว ที่ต่อยอดถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วยสนช. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นายกิตติ วะสีนนท์