ไฟเขียว 26 พื้นที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเต็มรูปแบบ

5 September 2018


คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ไฟเขียวกำหนดเขต 26 พื้นที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเต็มรูปแบบ ด้านกรมการท่องเที่ยว เร่งเตรียมความพร้อมผลิตมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เสริมรายได้ชุมชน ผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง   คาดออกใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นได้ในกลางเดือนเมษายน 2562

พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้มี การกำหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชน เพื่อให้มัคคุเทศก์ซึ่งได้รับการยกเว้นคุณสมบัติทำหน้าที่มัคคุเทศก์ เพิ่มเติมอีกจำนวน 21พื้นที่
หลังจากที่คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ได้เคยประกาศกำหนดเขตพื้นที่ฯ ไปแล้วโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี จำนวน 4  พื้นที่ ได้แก่ ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก จังหวัดกระบี่ ชุมชนบ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย ชุมชนบ้านรวมไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และชุมขนบ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด และอยู่ระหว่างการนำเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีฯ อีก 1 พื้นที่ ได้แก่ ชุมชนบ้านโคกเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ รวมเป็น26 พื้นที่การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองรอง   เป็นการขยายพื้นที่การท่องเที่ยวออกไปสู่เมืองรองตามนโยบายของรัฐบาล ส่งเสริมให้บุคคลผู้เป็นรากฐานหลักของท้องถิ่นนั้น ๆ ที่เรารู้จักกันในนาม “ปราชญ์ชาวบ้าน” หรือบุคลากรรุ่นใหม่ของท้องถิ่นที่เราเรียกกันว่า “เจ้าบ้านที่ดี” หรือ “เจ้าบ้านน้อย” ซึ่งมิได้มีคุณสมบัติตรงตามที่กฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กำหนดให้เป็นมัคคุเทศก์ตามกฎหมาย ให้ชุมชนสามารถดำรงอัตลักษณ์ของตนเอง กระจายรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้กับคนในท้องถิ่น ก่อให้ชุมชนเกิดความมั่งคั่ง และยั่งยืนในครั้งนี้ภายหลังจากที่ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ได้เห็นในหลักการให้มี การกำหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชน เพื่อให้มัคคุเทศก์ซึ่งได้รับการยกเว้นคุณสมบัติทำหน้าที่มัคคุเทศก์ เพิ่มเติมอีกจำนวน 21 พื้นที่ แล้วในขั้นตอนต่อไป กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะได้นำเสนอรายละเอียดเพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อรัฐมนตรี เห็นชอบแล้วคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จะได้ประกาศกำหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชน เพื่อให้มัคคุเทศก์ซึ่งได้รับการยกเว้นคุณสมบัติทำหน้าที่มัคคุเทศก์ ต่อไป ซึ่งคุณสมบัติที่บุคลากรในท้องถิ่นหรือชุมชนจะได้รับการยกเว้น ได้แก่ อายุ วุฒิการศึกษา เป็นต้น


ด้านนายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยว ได้เตรียมดำเนินการภายหลังจากมีการประกาศกำหนดเขตพื้นที่ฯ แล้ว โดย กรมการท่องเที่ยวจะเข้าไปช่วยอบรมเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ที่จำเป็นให้แก่ ผู้ที่จะเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นหรือชุมชนให้มีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวในชุมชน เช่น การต้อนรับนักท่องเที่ยว ภาษาต่างประเทศ  กฎระเบียบที่จำเป็น การรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว เป็นต้น


ภายหลังจากการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ แล้ว กรมการท่องเที่ยว จะได้ดำเนินการจัดทำใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ที่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ได้ในพื้นที่ที่ได้รับการประกาศกำหนดฯ ให้กับบุคลากรในท้องถิ่นที่ประสงค์จะเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น โดยใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นนี้ จะสามารถออกให้ได้ในกลางเดือนเมษายน 2562
ทั้งนี้เพื่อเป็นการต่อยอดให้การท่องเที่ยวในชุมชนหรือท้องถิ่นนั้น ๆ มีความเข้มแข็ง นอกเหนือจากการพัฒนาบุคลากรเพื่อพร้อมเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นแล้ว กรมการท่องเที่ยว ได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นนั้น ๆ อาทิเช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กรมการพัฒนาชุมชน  ในการพัฒนาสินค้า OTOP การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว นวัตวิถี เป็นต้น  รวมถึงในเรื่องการพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ เช่น ด้านการทำการตลาด การบริหารจัดการชุมชนให้มีความเข้มแข็ง การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว วิธีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เป็นต้น
อีกทั้ง กรมการท่องเที่ยว ยังตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาชุมชนให้มีมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยว เพื่อต่อยอดให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างแท้จริง ดำรงอัตลักษณ์ของชุมชน หรือท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ   ซึ่งมีความหลากหลายของธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ไว้ให้บุคคลรุ่นต่อไป และเป็นที่รับทราบแพร่หลายไปยังนักท่องเที่ยวอย่างกว้างขวาง
ชุมชนหรือท้องถิ่นที่มีความสนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ยื่นคำขอมายังกรมการท่องเที่ยว ได้ที่ กลุ่มวิชาการและมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว    กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2214 1387  หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  www.tourism.go.th

 

 


#พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์#อนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ #กรมท่องเที่ยว#กระทรวงการท่องเที่ยว# #มัคคุเทศก์ท้องถิ่น#แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน #ฐานเศรษฐกิจ # Thansettakij