เที่ยวไทยครึ่งปีคึกคักยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติทะลุ 19 ล้านคน

5 September 2018


เที่ยวไทยครึ่งปีคึกคักยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติทะลุ 19 ล้านคน

 

ภาครัฐ-ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวปลื้มยอดต่างชาติ เข้าไทยครึ่งปีแรกสูงทะลุ 19 ล้านคน คาดเป็นไปตามเป้า 30 ล้านคนแน่ ด้าน ยูบีเอ็ม บีอีเอส ผู้จัดงานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ 2018 เผยผลดีจากการท่องเที่ยวเติ บโตส่งผลให้การจัดงานขยายตัวเพิ่ ม 20% รับผู้ประกอบการและผู้สนใจในธุ รกิจท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจบริการจากไทยและอาเซี ยนเข้าร่วมชมงานกว่า 30,000 คน คาดเงินสะพัดจากการค้ าและการเจรจาธุรกิจกว่า 5,000 ล้านบาท

นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่ าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกี ฬา กล่าวถึงสถานการณ์การท่องเที่ ยวของไทยว่า ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่ องและเป็นที่น่ายินดีว่าตั้งแต่ ในช่วงครึ่งปีแรกมีจำนวนนักท่ องเที่ยวต่างชาติเข้ามายั งประเทศไทยแล้วถึง 19.44 ล้านคน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ผ่านมา จากเป้าหมายตลอดทั้งปีที่คาดว่ าจะถึง 30 ล้านคน โดยกลุ่มนักท่องเที่ ยวจากประเทศจีนยังเป็นกลุ่มที่ มีการเติบโตสูงสุดประมาณ 26% หรือ ประมาณ 5.9 ล้านคน ซึ่งรายได้จากการท่องเที่ยวถื อเป็นแหล่งรายได้สำคั ญของประเทศเพราะในปีที่ผ่านมา (2560) รายได้จากการท่องเที่ยวมีสัดส่ วนถึง 20% ของ จีดีพี (GDP) หรือประมาณ 2.76 ล้านล้านบาท ทั้งนี้เกิดขึ้นจากนโยบายส่ งเสริมการท่องเที่ยวที่กระทรวงฯ ได้วางไว้ทั้งการท่องเที่ยวเมื องหลักและเมืองรองนอกจากนโยบายของภาครัฐจะเป็นสิ่ งสำคัญแล้ว ต้องยอมรับว่าภาคเอกชนของไทยที่ เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ ยวมีศักยภาพสูงและเป็นอีกจุดแข็ งสำคัญที่สร้างความประทับใจให้ แก่นักท่องเที่ยว นำมาซึ่งชื่อเสียงและการยอมรั บจนวันนี้ประเทศไทยเป็นหมุ ดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่ วโลก สิ่งที่ต้องมีการพัฒนาต่อไปคือ การเสริมสร้างศักยภาพและการพั ฒนาทั้งการดำเนินธุรกิจ การบริการ การสร้างจุดขายใหม่ตลอดเวลาเพื่ อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลั บมาใช้บริการ โดยงานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ นับเป็นงานใหญ่ที่สำคัญของอุ ตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้ งของไทยและอาเซียน ซึ่งนอกจากจะมีการจัดแสดงสินค้ าพรีเมี่ยมจากทั่วโลกแล้ว ยังสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และสร้างความสัมพันธ์อันดีกั บบริษัทชั้นนำของโลกได้อีกด้วย

ด้านนายจัสติน พาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงรายละเอียดและกิ จกรรมภายในงานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ 2018 (Food & Hotel Thailand 2018) ว่า งานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ เป็นงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยี ด้านอาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ์ เครื่องใช้ในโรงแรม ภัตตาคาร การจัดเลี้ยง และการบริการนานาชาติ เป็นเวทีระหว่างประเทศที่มี การนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และ ระบบการจัดการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่ องเที่ยว ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผั สและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ จากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมได้รับความรู้จากผู้ร่ วมสนับสนุนการจัดงาน อาทิ สมาคมโรงแรมไทย สมาคมภัตตาคารไทย สมาคมเชฟประเทศไทย ฯลฯการจัดงานฯ ในปีนี้มีการขยายพื้นที่การจั ดงานเป็น 18,000 ตรม. เพิ่มขึ้นถึง 20% เพื่อรองรับผู้ผลิตสินค้าในกลุ่ มอาหาร เครื่องดื่ม และ การบริการชั้นนำทั้งในและต่ างประเทศกว่า 466 ราย 2,000 แบรนด์ จาก 33 ประเทศทั่วโลกที่เข้าร่วมงาน มีการจัดแสดงสินค้าพาวิลเลี่ ยนนานาชาติอีก 8 แห่ง ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น แอฟริกาใต้ และกลุ่มพาวิลเลี่ยนใหม่ๆอาทิ อิตาลี พาวิลเลี่ยน จากเบลล่าวิต้า (Bellavita)  เกาหลี พาวิลเลี่ยน จากสถาบันอาหารและอุตสาหกรรมชี วภาพ ชอนบุก (Jeonbuk Institute For Food-Bioindustry - JIF) โปแลนด์ พาวิลเลี่ยน จากศูนย์สนับสนุนการเกษตรแห่ งชาติ โปรแลนด์ (the National Support Centre for Agriculture - KOWR)  ญี่ปุ่น พาวิลเลี่ยน จากโอซากา (Osaka) และ ไทโตะ (Taito) และ 2 ไทย พาวิลเลี่ยน จาก กลุ่มอีสานกลาง และ กลุ่มผลิตภัณฑ์สีเขียว ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรั บโรงแรมและร้านอาหารที่เป็นมิ ตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้คาดว่าในปีนี้จะมีผู้เข้ าร่วมชมงานสูงถึง 30,000 คน มูลค่าจากการค้าและการเจรจาธุ รกิจภายในงานสูงถึง 5,000 ล้านบาทนอกจากนั้นภายในงานฯ ยังมีกิจกรรมการประชุม สัมมนา สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ และ การแข่งขันพัฒนาทักษะสำหรับผู้ อยู่ในธุรกิจท่องเที่ยว อาหาร และ โรงแรม โดยได้รับความร่วมมื อจากหลายสมาคมด้านการท่องเที่ยว อาหาร และ การบริการ 


ยูบีเอ็ม