ก.ล.ต.ฟังความเห็นปรับแบบงบการเงินบล.และผู้ประกอบธุรกิจสญ.ซื้อขายล่วงหน้า

3 September 2018


ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงร่างประกาศแบบงบการเงิน สำหรับบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือรายงานทางการเงินให้มีมาตรฐานเทียบเคียงกับสากล และสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพที่ปรับปรุงใหม่

การปรับปรุงแบบงบการเงินซึ่งรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องจะครอบคลุมถึง การปรับปรุงชื่อรายการบัญชี คำอธิบาย และหมายเหตุประกอบงบการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งปรับปรุงการแสดงรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสด ซึ่ง ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความเห็นในชั้นหลักการในช่วงต้นปี 2561 และได้นำความเห็นของผู้ประกอบธุรกิจมาใช้ในการจัดทำร่างประกาศในครั้งนี้ เพื่อให้รูปแบบของงบการเงินมีความกระชับมากยิ่งขึ้นการปรับเกณฑ์ในครั้งนี้จะมีผลใช้บังคับกับงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป และเปิดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีความพร้อมสามารถเลือกปฏิบัติได้ก่อนกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th/hearing ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2033-9660 หรือทาง e-mail [email protected] จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2561ก.ล.ต. บริษัทหลักทรัพย์ แบบงบการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า