2 ต้นแบบ Fin ดี We Can Do

3 September 2018


ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ จัดประกวดผลงาน
ส่งเสริมความรู้ทางการเงินของครูและนักศึกษาอาชีวศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ “Fin. ดี We Can Do !!!” เมื่อวันที่
31 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้สถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศนำความรู้ด้านการเงิน
ส่วนบุคคล การเงินธุรกิจ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการกับกระบวนการเรียนรู้ในบริบทของตนซึ่งจะช่วยบ่มเพาะให้เยาวชนอาชีวะที่เป็นนักคิดนักปฏิบัติและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศมีวินัยทางการเงิน สามารถบริหารจัดการการเงินในชีวิตได้อย่างเหมาะสม และก้าวผ่านความท้าทายในอนาคตได้เป็นอย่างดี
โครงการนี้เป็นหนึ่งในนโยบายการส่งเสริมความรู้ทางการเงินของ ธปท. ที่มุ่งเน้นการดำเนินการเชิงป้องกันเพื่อให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันและทักษะทางการเงิน อันนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) นวัตกรรมการสอนของครู ซึ่งเป็นการออกแบบเครื่องมือการสอนที่นำความรู้ทางการเงินไปบูรณาการกับวิชาเรียนและกิจกรรมต่าง ๆ และ 2) โครงงานของนักศึกษาซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้คิดกิจกรรมที่นำความรู้ด้านการเงินมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยการคัดเลือกจาก 59 ผลงานของ 17 สถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงินกับ ธปท. และผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่
1) นวัตกรรมการสอน “ฝันให้ไกล ไปให้ถึงด้วยการออม” จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการปลูกฝังทักษะทางการเงินให้แก่นักศึกษา ปวช. ปี 1 ผ่านวิชา Skill for life โดยการสร้าง
นักศึกษาแกนนำ(Little Manager) เพื่อออกแบบและเลือกกิจกรรมในการขยายผลความรู้ให้เหมาะกับกลุ่มเพื่อน
ควบคู่กับการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการออม และกิจกรรมออมเงินตามเป้าหมาย
2) โครงงาน “ทวีทรัพย์รักษ์การออม” จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี
ซึ่งเป็นโครงการออมเงินเพื่อเป็นทุนทำสิ่งประดิษฐ์ในวิชาโครงการของนักศึกษาแผนกช่างอุตสาหกรรมก่อนจบการศึกษาโดยให้ความรู้ในชั่วโมงกิจกรรม และในรายวิชาโครงการ พร้อมแต่งตั้งเหรัญญิกประจำกลุ่มเพื่อรวบรวมเงินออม ติดตามผลและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดผ่าน line ตลอดจนมอบรางวัลให้เป็นแรงจูงใจในการออม


ทั้งนี้ ทุกผลงานและประสบการณ์จากการประกวดในครั้งนี้ จะได้รับการถอดบทเรียนความสำเร็จ เพื่อใช้เป็นต้นแบบสำหรับขยายผลไปสู่สถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศให้มีกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่น่าสนใจเหมาะกับเยาวชนอาชีวศึกษา โดยมุ่งเน้นการทดลองปฏิบัติและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเพื่อนำไปประยุกต์กับสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน และส่งต่อความรู้ทางการเงินจากรุ่นสู่รุ่น รวมทั้งเป็นตัวอย่างและแรงบันดาลใจให้สถาบันอาชีวศึกษาอื่น ๆ


ธปท. แบงก์ชาติ FinดีWe Can Do