‘ทวิช-เทพผดุงพร’ชิงบอร์ดไอเฟค ตั้ง‘พล.ต.บุญเลิศ’ นั่งหัวโต๊ะประชุมผู้ถือหุ้น

25 August 2018


ไอเฟคเดินหน้าจัดประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการไม่เกิน 17 ตุลาคมนี้ จับตา 3 กลุ่มชิงเก้าอี้กรรมการ “เตชะนาวากุล-เทพผดุงพร-รายย่อย” หลังมติที่ประชุม 22 ส.ค. สั่งนับ 1 ใหม่  ยกเลิก “เกณฑ์ถือหุ้นขั้นตํ่า 5%” ตั้ง “พล.ต. บุญเลิศ”  เป็นประธานประชุมบอร์ดแทน “ศุภนันท์” ที่พ้นเก้าอี้    

นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ กรรมการอิสระ ไอเฟค เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บมจ.) หรือไอเฟค ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ว่าที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้พล.ต.บุญเลิศ แจ้งนพรัตน์ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ พร้อมยกเลิกกติกาและเงื่อนไขการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งกรรมการก่อนหน้านี้ทั้งหมด และให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ต้องการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง (7 กรรมการ) เริ่มเสนอรายชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่  4 กันยายน  2561  หลังจากนั้นบริษัทจะรวบรวมรายชื่อเพื่อทำการตรวจสอบคุณสมบัติให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน  ก่อนกำหนด Record Date วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นและวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

“กติกาใหม่ได้เปิดกว้าง ยกเลิกเกณฑ์เดิมที่ระบุว่า ผู้จะเสนอรายชื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการต้องมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 5% ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ดังนั้นถือ 1 หุ้นก็สมัครเป็นกรรมการได้  คาดการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น จะมีขึ้นไม่เกินวันที่ 17 ตุลาคม 2561 นับจากขั้นตอนวันที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) ยืนยันข้อมูลกลับมา และกำหนดวัน Record Date ประมาณ 45 วัน”

ส่วนกรณีที่นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ไอเฟคพ้นจากตำแหน่ง ยืนยันว่าจะไม่ส่งผลใดๆ ต่อการจัดประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทที่จะมีขึ้น เนื่องจากมาตรา 83 พ.ร.บ.บริษัทมหาชนตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความให้อำนาจกรรมการที่เหลือ (นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ และพล.ต.บุญเลิศ แจ้งนพรัตน์) ดำเนินการได้ แต่รายชื่อเสนอเป็นกรรมการแทนที่ว่างลง จะเพิ่มเป็น 7 ราย

แหล่งข่าวจากผู้ถือหุ้นกล่าวกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่ากลุ่มที่เสนอรายชื่อเป็นกรรมการไอเฟค คาดจะมี 3-4 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มนายทวิช เตชะนาวากุล ผู้ถือหุ้นอันดับ 1 2. กลุ่มนาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร ผู้ถือหุ้นอันดับ 2 และ 3. ผู้ถือหุ้นรายย่อย กลุ่มนี้อาจได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มเจ้าหนี้ที่ได้รับความเสียหายจากไอเฟคราว 6 พันล้านบาทอนึ่งเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ก.ล.ต.มีหนังสือระบุได้ดำเนินคดีด้วยมาตรการทางแพ่งกับอดีตกรรมการและผู้บริหาร ขณะเป็นกรรมการและผู้บริหารไอเฟค หลังตรวจสอบพบว่าบุคคลทั้ง 2 ขณะเป็นกรรมการและผู้บริหารไอเฟค ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในขายหุ้นไอเฟค ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง จำนวน 10,153,186 หุ้น และ 978,000 หุ้น ตามลำดับ เพื่อหลีกเลี่ยงผลขาดทุนจากการลดลงของราคาหุ้น เนื่องจากทราบว่าบริษัทมีปัญหากระแสเงินสดไม่เพียงพอสำหรับชำระหนี้ตั๋วแลกเงินที่จะครบกำหนดชำระในปลายปี 2559

ก.ล.ต. ได้สั่งปรับนายศุภนันท์และนายฐนวัฒน์ เป็นเงิน 22.89 ล้านบาท และ 2.97 ล้านบาทตามลำดับ และจากการที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) มีมติให้ก.ล.ต.นำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาบังคับใช้กับบุคคลทั้ง 2 ทำให้นายศุภนันท์และนายฐนวัฒน์ เข้าข่ายเป็นผู้มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 3/2560 ส่งผลให้นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ ต้องพ้นจากตำแหน่ง

หน้า 18 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ | ฉบับ 3,395 ระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2561 


ก.ล.ต. ไอเฟค ศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ จัดประชุมผู้ถือหุ้น ฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ