'บิ๊กตู่’ ยัน! ประชุม ครม.สัญจร "ไม่ใช่มาเพื่อแจกเงิน"

21 August 2018


นายกฯ เป็นประธานการประชุมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย-ฝั่งอันดามัน ย้ำ! การลงพื้นที่ประชุม ครม. ครั้งนี้ "ไม่ใช่มาเพื่อแจกเงิน"


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร , นครศรีธรรมราช , พัทลุง , สุราษฎร์ธานี และสงขลา) และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ , ตรัง , พังงา , ภูเก็ต , ระนอง และสตูล) ร่วมกับคณะรัฐมนตรี , ผู้ว่าราชการจังหวัด , ผู้แทนภาคเอกชน , ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในการเป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับโลก และเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ำมันของประเทศ รวมถึงเป็นเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้า การลงทุน กับภูมิภาคอื่นของโลก โดยที่ประชุมเห็นชอบตามข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฯ อาทิ

1.ด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ สนับสนุนด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน และการค้าชายแดน , 2.ด้านการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคใต้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก , 3.ด้านการยกระดับการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นฐานเศรษฐกิจที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืน , 4.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ประชุมเห็นชอบสนับสนุนส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ และ 5.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวมอบนโยบายตอนหนึ่งว่า การลงพื้นที่ประชุม ครม. ครั้งนี้ ไม่ใช่มาเพื่อแจกเงินหรือแจกงบประมาณ แต่มาเพื่อทำให้เกิดความเชื่อมโยงในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฯ ไม่ว่าจะเป็น การท่องเที่ยว ท่าเรือ และสนามบิน ให้เกิดห่วงโซ่มูลค่า สร้างรายได้ในพื้นที่ต่าง ๆ มากขึ้น รวมถึงเพื่อมารับฟังข้อเสนอแนะและปรับแผนการทำงานให้ตรงกัน โดยเน้นการทำงานแบบบูรณาการ ซึ่งการใช้งบประมาณต้องคุ้มค่า ลดความซ้ำซ้อน ตรงตามความต้องการของประชาชนมากที่สุด

พร้อมกับสั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ลงทะเบียนแหล่งที่มาของพืชการเกษตรหลัก เพื่อบ่งบอกถึงแหล่งการเพาะปลูกพืชการเกษตร เพราะต่างชาติให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว หากไม่พบแหล่งที่มาของพืชการเกษตรหรือปลูกในพื้นที่ผิดกฎหมาย จะไม่มีการซื้อสินค้าเกษตรดังกล่าว พร้อมกับสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสร้างความเข้าใจให้ประชาชนในจังหวัดรับรู้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างบูรณาการ พร้อมกับสร้างการเรียนรู้ให้กับประชาชน และทำประชาธิปไตยไม่ให้เป็นประชานิยม จะต้องเป็นประชาธิปไตยที่มาจากความยินยอมของประชาชน โดยการประชุมในวันนี้ที่ต้องใช้เวลามากกว่าปกติ เพราะต้องการทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วน เพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
อัพเกรดโลจิสติกส์ใต้ ชงครม.สัญจรตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ พัฒนา 5 ด้าน
ชง ครม.สัญจร ขอหมื่นล้าน! หนุนพัฒนา ศก.อีสานล่าง
ฐานเศรษฐกิจ ครม. คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา บิ๊กตู่ ครม.สัญจร Thansettakij ครม.สัญจร ระนอง-ชุมพร