ดัดหลังเบี้ยว 'ภาษีที่ดิน' !! ค้างจ่าย 3 เดือน ยึดขายทอดตลาด - นายกจัดสรร ระบุ ต้องศาลสั่ง

16 August 2018


 เอกชนหวั่น "ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน" โหด! เปิดทาง อปท. ยึดที่ดินขายทอดตลาดได้ หากไม่จ่ายภาษีภายใน 90 วัน เปิดช่องนายทุนอาศัยช่องว่างยึดที่ชาวบ้าน ด้าน "อธิป พีชานนท์" ระบุ ต้องเป็นคำสั่งศาล ยึดทรัพย์ต้องใกล้เคียงกับมูลค่าภาษีที่ค้าง

แม้คณะกรรมาธิการวิสามัญ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... จะผ่อนปรนอัตราเรียกเก็บภาษีแต่ละประเภทให้บรรเทาลง แต่ปรากฏว่า ยังมีบทบัญญัติหนึ่งที่เจ้าของที่ดินต่างตื่นตระหนกว่า หากเลยกำหนดระยะเวลาชำระภาษี 90 วัน หรือ 3 เดือน กฎหมายให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สามารถยึดทรัพย์ที่ค้างชำระภาษีขายทอดตลาดได้

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ"
 ถึงการหารือระหว่างคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ว่า ยังมีความกังวลเกี่ยวกับร่างกฎหมายที่เขียนไว้ว่า ถ้าไม่ชำระภาษีใน 3 เดือน รัฐมีสิทธิ์ยึดที่ดินไปขายทอดตลาดได้

 

สุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)โดยส่วนตัวมองว่า เป็นกลไกที่บางทีเจ้าของที่ดินอาจจะลืมติดต่อก็เป็นไปได้ จึงคิดว่า ไม่ควรถึงขั้นยึด น่าจะเป็นเพียงการอายัดไม่ให้ซื้อขาย ถ้าเจ้าของจะทำการซื้อขายเมื่อไร ก็ต้องมาเสียภาษี หรือไม่หากอายัดไว้ 3 ปี แล้วไม่มาเสียภาษีอีก ก็ค่อยว่ากัน ก็ต้องยึดแล้วก็ขายทอดตลาด แต่กฎหมายที่ดินฉบับนี้เขาไม่ยอมให้ ก็เป็นสิ่งที่ต้องพยายามคุยต่อไป

"ผมกลัวว่า หากชาวบ้านไม่รู้เรื่อง แล้วโดนยึดไปขายทอดตลาด สมมติว่า มีคนฉวยโอกาสกับคนที่ไม่รู้เรื่อง มีนายทุนรู้ว่ามีที่ดินแปลงนี้ ก็วางแผนยึดขายทอดตลาด นายทุนก็มาซื้อ เจ้าของที่ก็ไม่รู้เรื่องอะไร คนเอาที่ดินไปแล้ว ซึ่งที่ดินอาจจะมีมูลค่ามากกว่าที่ขายทอดตลาดก็ได้"
สำหรับสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาหมวด 6 ว่าด้วย "การประเมินภาษี การชำระภาษี และการคืนภาษี" กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แจ้งประเมินภาษีแก่ผู้เสียภาษีภายในเดือน ก.พ. ของทุกปี และให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภายในเดือน เม.ย. ของทุกปี โดยการชำระภาษีอาจผ่อนชำระเป็นงวด งวดละเท่า ๆ กันได้

ขณะที่ หมวด 8 ว่าด้วย "ภาษีค้างชำระ" ระบุว่า ภายในเดือน มิ.ย. ของทุกปี ให้ อปท. แจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดิน หรือ สำนักงานที่ดินสาขา ทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ หรือ สิทธิในการครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ หากที่ดินสิ่งปลูกสร้างแปลงใดค้างชำระภาษีจะไม่สามารถทำนิติกรรมได้
นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ อปท. เร่งรัดภาษีค้างชำระ ด้วยการออกหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้เสียภาษีมาชำระภาษี พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภายในเดือน พ.ค. ของทุกปี ถ้าผู้เสียภาษีไม่มาชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนเมื่อพ้น 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษี เพื่อนำเงินมาจ่ายภาษีค้างชำระ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าใช้จ่ายในการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นได้ โดยไม่ต้องขอให้ศาลมีคำสั่ง แต่ห้ามไม่ให้ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีเกินกว่าความจำเป็นที่พอจะชำระภาษีค้างชำระ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าใช้จ่ายดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ในร่างกฎหมายกำหนดว่า การออกคำสั่งเป็นหนังสือ ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้บริหารท้องถิ่น ในกรณีที่เป็นนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกเมืองพัทยา ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด

ในกรณีที่มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีไว้แล้ว ถ้าผู้เสียภาษีนำเงินมาจ่ายภาษีค้างชำระ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยครบถ้วน ก่อนการขายทอดตลาด ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีคำสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน และดำเนินการแจ้งถอนการยึดหรืออายัดไปยังพนักงานผู้ยึดหรืออายัดให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ชำระภาษีและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
นายสุพันธุ์ กล่าวว่า นอกจากนี้อัตราภาษีที่กำหนดในร่างกฎหมาย เพราะยังเป็นอัตราสูงสุด ซึ่งก็เข้าใจว่ามีกฎหมายลูก ว่าจะคิดในอัตราเท่าไร เชื่อว่าหากมีกฎหมายลูกออกมาแล้วจะไม่กระทบกระเทือนเท่าไร และจะเป็นผลดีมากกว่าด้วยซ้ำ แต่ปัญหา คือ มีบางเรื่องที่เป็นข้อจำกัดที่เป็นห่วง ยกตัวอย่าง กรณีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หรือ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เขามีข้อยกเว้นให้ แม้ว่าส่วนกลางกำหนดอัตราราคาจัดเก็บภาษีจากภาคอุตสาหกรรม 0.5% ต่อไร่ของราคาที่ดิน แต่กฎหมายเขียนยกเว้นให้ท้องถิ่นว่า สามารเก็บในอัตราสูงสุดได้ ไม่จำเป็นต้องเก็บตามประกาศของกระทรวง

"เขาอาจจะต้องการให้ส่วนท้องถิ่นอยู่ได้ หรืออะไรก็แล้วแต่ ซึ่งเราก็เป็นห่วงและก็เข้าใจว่า ท้องถิ่นก็มีความจำเป็นต้องใช้เงินในการพัฒนา อาจจะเก็บเรียกสูงในอัตราสูงสุด ซึ่งอาจจะเป็นประเด็นปัญหากับคนในท้องที่ก็เป็นไปได้ เพราะผู้ประกอบการแต่ละแห่งมีต้นทุนไม่เท่ากัน" ประธาน ส.อ.ท. กล่าว

 

อธิป พีชานนท์ นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
และในฐานะประธานสมาคมการค้ากลุ่มธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยด้าน นายอธิป พีชานนท์ นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และในฐานะประธานสมาคมการค้ากลุ่มธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ระบุว่า จากกรณีดังกล่าวได้สอบถามไปยัง กมธ.ร่างภาษีที่ดินฯ ซึ่งชี้แจงว่า ตามข้อเท็จจริง หากมีการผิดนัดชำระภาษีจริง ท้องถิ่นจะยึดทรัพย์สินมูลค่าใกล้เคียงกับบ้านหรือที่ดินที่ค้างชำระ เช่น รถไถ ฯลฯ โดยให้ศาลเป็นผู้กำหนดว่าจะให้ยึดอะไรได้บ้าง แต่หากจะยึดบ้านทั้งหลังราคาหลักล้านมาชดใช้ภาษีที่ค้างชำระเพียงหลัก 100 มองว่า ไม่สมเหตุสมผล สำหรับข้อเสนอของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเสนอไป กมธ. ขอจัดเก็บอัตราเดียวทุกประเภทกิจการ ยังไม่ได้รับการปรับแก้ แต่โดยภาพรวมหลายรายถูกปรับลดลง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน ถือเป็นเรื่องที่ดี


……………….
เซกชัน : อสังหาฯ โดย นสพ.ฐานเศรษฐกิจ

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,392 วันที่ 16-18 ส.ค. 2561 หน้า 29-30

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
จี้รัฐพัฒนาที่แปลงใหญ่! เอกชนโอดโดน 2 เด้ง "ภาษีที่ดิน-ลาภลอย"
สมาคมอสังหาฯไทย ฟังความเห็นภาษีที่ดิน


เพิ่มเพื่อน


ภาษี ฐานเศรษฐกิจ ภาษีที่ดิน ขายทอดตลาด ที่ดิน จ่ายภาษี ขายที่ดิน Thansettakij เบี้ยวภาษีที่ดิน ค้างจ่ายภาษี