นิด้าโพล เผย คนเชื่อมั่นเขื่อนไทยแข็งแรง ชี้เหตุฝนตกหนักทำน้ำท่วม

12 August 2018


ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการจัดการสถานการณ์น้ำท่วมของไทย" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 8-10 ส.ค. 2561 จำนวน 1,260 หน่วยตัวอย่าง สรุปผล ได้ดังนี้

1.ในปี พ.ศ. 2561 ท่านได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมหรือไม่
อันดับ 1 ไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 87.14
อันดับ 2 ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 12.86

แบ่งเป็น
- ได้รับผลกระทบมากที่สุด ร้อยละ 23.46
- ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก ร้อยละ 25.31
- ได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อย ร้อยละ 38.27
- ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ร้อยละ 12.96

2.ท่านคิดว่าการเกิดน้ำท่วมของประเทศไทยในทุก ๆ ปี เกิดจากสาเหตุใด?
อันดับ 1 มีปริมาณน้ำฝนมาก เนื่องจากฝนตกหนัก ร้อยละ 45.63
อันดับ 2 การลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและการบุกรุกพื้นที่ป่า ร้อยละ 43.17
อันดับ 3 การขยายตัวของเขตชุมชน และการทำลายระบบระบายน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ร้อยละ 37.30
อันดับ 4 การบริหารจัดการของรัฐที่ไม่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 28.10
อันดับ 5 ภูมิประเทศของประเทศไทยเป็นที่ลุ่มน้ำ ที่มีพื้นที่ติดแม่น้ำหลายสาย ร้อยละ 12.94

อื่น ๆ ได้แก่ เขื่อนไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำได้หมด ขณะที่ บางส่วนระบุว่า เป็นภัยธรรมชาติ ร้อยละ 0.79
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ร้อยละ 0.56

3.ท่านมีความเชื่อมั่นต่อโครงสร้าง ความมั่นคง ความแข็งแรง ของเขื่อนในประเทศไทยหรือไม่?
อันดับ 1 มีความเชื่อมั่น ร้อยละ 78.73
เพราะวิศวกรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการสร้าง ออกแบบมาอย่างดี มีความแข็งแรงคงทน และจากสถานการณ์ที่ผ่านมา ก็ยังไม่เคยมีปัญหาเกิดขึ้น

อันดับ 2 ไม่มีความเชื่อมั่น ร้อยละ 17.30
เพราะสร้างมาเป็นเวลานาน โครงสร้างต่าง ๆ ก็เสื่อมลงตามกาลเวลา ไม่ค่อยได้ลงไปตรวจสอบคุณภาพความแข็งแรงของเขื่อนเท่าที่ควร ขณะที่ บางส่วนระบุว่า ภัยธรรมชาติเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่แน่นอน ไม่สามารถควบคุมได้

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ร้อยละ 3.97

4.ท่านคิดว่าการบริหารจัดการน้ำท่วมของหน่วยงานรัฐมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด
อันดับ 1 มีประสิทธิภาพค่อนข้างมาก ร้อยละ 49.36
อันดับ 2 ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 29.05
อันดับ 3 มีประสิทธิภาพมาก ร้อยละ 14.28
อันดับ 4 ไม่มีประสิทธิภาพเลย ร้อยละ 4.29

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ร้อยละ 3.02

5.ในฐานะประชาชน ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรกับการจัดการนำ้ท่วมของประเทศไทย
อันดับ 1 ให้มีการบริหารจัดการเรื่องระบายน้ำกับทุกเขื่อนในประเทศไทยสม่ำเสมอ ร้อยละ 39.37
อันดับ 2 หน่วยงานรัฐมีการบริหารจัดการน้ำที่มีระบบและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 35.40
อันดับ 3 ติดตั้งสัญญาณเตือนภัยน้ำท่วมทุกจังหวัดที่ประสบภัยทุกปี ร้อยละ 30.87
อันดับ 4 ตรวจสอบความแข็งแรงของเขื่อนทุกเขื่อนสม่ำเสมอ ร้อยละ 28.41
อันดับ 5 จัดตั้งหน่วยงานช่วยเหลือด้านน้ำท่วมโดยเฉพาะ ร้อยละ 21.67
อันดับ 6 จัดเวรยามเฝ้าระวังน้ำท่วมตลอด 24 ชั่วโมง ร้อยละ 14.84

อื่น ๆ ได้แก่ รณรงค์ปลูกต้นไม้ทดแทน ลดการตัดไม้ทำลายป่า มีมาตรการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำเพิ่ม ขณะที่ บางส่วนระบุว่า การบริหารจัดการตอนนี้ดีอยู่แล้ว ร้อยละ 3.41
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ร้อยละ 3.33……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
แผนปล่อยน้ำ 53 เขื่อน! การันตีไม่ท่วมเมืองซ้ำรอยปี 54 - ชู "แก่งกระจานโมเดล"
นายกฯ ลงพื้นที่เขื่อนแก่งกระจาน วางแผนบริหารน้ำ
ฝนตกหนัก ฐานเศรษฐกิจ น้ำท่วม นิด้าโพล เขื่อน Thansettakij