"บิ๊กตู่"ปาฐกถาโชว์งานแก้เหลื่อมล้ำ

3 August 2018


นายกฯเปิดงาน"Thailand Social Expo 2018 "ปาฐกถาเรื่อง“การขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสังคมในยุค 4.0” ชี้รัฐบาลเข้ามาสะสางปัญหาสังคมที่เรื้อรังมานาน จนประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thailand Social Expo 2018 ภายใต้แนวคิด“สู่อนาคตสดใส ด้วยคนคุณภาพ Brighter Future Stronger People” พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสังคมในยุค 4.0” โดยมีสาระสำคัญบางตอนว่า

ก่อนหน้าที่รัฐบาลจะเข้ามาบริหารประเทศ บ้านเมืองของเรามีปัญหาหลายประการ โดยรัฐบาลปัจจุบันได้เร่งสะสางปัญหาเฉพาะหน้าที่เรื้อรังมานาน ทั้งการจัดระเบียบสังคมใหม่ และวางรากฐานในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยจะเห็นจากนโยบายด้านสังคมของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาประเทศไทย 4.0 และประชารัฐ

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาได้ดำเนินการสำเร็จในหลายเรื่อง ทั้งในระดับนานาชาติ และระดับชาติ อาทิ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ การดูแลสวัสดิการสำหรับประชาชนในภาพรวม เช่น หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การศึกษาฟรี เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ รูปแบบประกันสังคม ทั้งผู้ประกันตนในระบบและนอกระบบ กองทุนการออมแห่งชาติ การสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน รวมถึงรูปแบบช่วยเหลือทางสังคมแก่ผู้มีรายได้น้อยหรือประสบปัญหาทางสังคม การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งรัฐบาลกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ โดยความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามมาอย่างต่อเนื่อง จนสหรัฐอเมริกาเห็นถึงความพยายามจากที่เคยถูกจัดอันดับให้อยู่ทั้งระดับแย่ที่สุดและระดับที่ต้องจับตามอง และเลื่อนระดับให้ไทยอยู่ในระดับ Tier 2"การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย เช่น แฟลตดินแดงที่เป็นปัญหาเรื้อรังมากว่า 50 ปีคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการฟื้นฟูชุมชนเมืองดินแดง เพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัยกว่า 20,000 ยูนิต ซึ่งผมได้ไปเปิดอาคารและส่งมอบกุญแจห้องพักอาศัย ระยะที่ 1 แปลง G เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 รวมทั้งการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง เพื่อแก้ไขปัญหาการรุกล้ำลำคลองสาธารณะและปรับทัศนียภาพให้สวยงาม" นายกรัฐมนตรีกล่าวและว่า

นอกจากนั้นรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รวมถึงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ซึ่งฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีอาชีพและรายได้ โดยในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้เร่งให้เกิดการจ้างงานคนพิการเพิ่มขึ้นจากที่มีการจ้างงานเพียงไม่ถึงร้อยละ 50 (ร้อยละ 49.48) ปัจจุบันมีการจ้างงานทั้งในภาครัฐและสถานประกอบการ กว่าร้อยละ 70 รวมถึงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในชุมชนมากไปกว่านั้น เรายังส่งเสริมให้เขามีโอกาสได้แสดงศักยภาพในทางที่ชอบและถนัด เช่น โครงการ From Street to Star หรือ S2S และที่สำคัญในด้านการเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัยเต็มรูปแบบ นอกจากรัฐบาลได้เพิ่มเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่ยากจน การจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 450,000 คน การเร่งผลักดันให้จัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน ได้ร่วมมือกันเตรียมความพร้อมในการเป็นสังคมสูงวัยกันอย่างเต็มที่ ทั้งด้านที่อยู่อาศัย infrastructure สภาพแวดล้อม การเตรียมพร้อมก่อนเกษียณ การส่งเสริมด้านเงินออม การส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาการทางการแพทย์สำหรับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และโรคอุบัติใหม่ซึ่งเกิดกับผู้สูงวัย ตลอดจนการดำเนินการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกหลายด้านพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประชารัฐ ประเทศไทย 4.0 ความเหลื่อมล้ำทางสังคม ศักยภาพมนุษย์