ดุสิตโพล เผย ปชช. มอง "การใช้ภาษาไทย ณ วันนี้" เป็น 'ภาษาวิบัติ'

29 July 2018


"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,140 คน ระหว่างวันที่ 24-27 ก.ค. 2561 เนื่องจากวันที่ 29 ก.ค. ของทุกปี เป็น "วันภาษาไทยแห่งชาติ" ซึ่งคณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทยได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย และมีความห่วงใยในปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทย ทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย

1.ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ "การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน" อย่างไร?

1.1 "การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน" เมื่อครั้งอดีต
อันดับ 1 การพูด การอ่าน การเขียน เป็นไปตามหลักภาษาไทยและไวยกรณ์ 46.45%
อันดับ 2 เป็นภาษาที่สละสลวย ไพเราะ น่าฟัง 44.81%
อันดับ 3 เป็นภาษาถิ่น เข้าใจง่าย มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย 23.50%

1.2 "การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน" ณ วันนี้
อันดับ 1 การพูด การอ่าน การเขียน ผิดเพี้ยน มีศัพท์ใหม่ ๆ ตามยุคสมัย 56.42%
อันดับ 2 มีคำฮิต คิดคำใหม่ ๆ ศัพท์แสลงที่หลากหลายเฉพาะกลุ่ม 33.03%
อันดับ 3 มีการใช้คำผสมระหว่างภาษาไทยกับภาษาต่างประเทศ 24.31%

1.3 "การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน" ในอนาคตข้างหน้า
อันดับ 1 มีคำศัพท์ใหม่ ๆ ศัพท์แสลงเกิดขึ้นอีก คำอาจสั้นกว่าเดิม 45.63%
อันดับ 2 เน้นความสะดวกในการสื่อสาร ละเลยการใช้หลักภาษาไทยและไวยกรณ์ 36.41%
อันดับ 3 กังวลเด็กยุคใหม่จะอ่าน เขียน ภาษาไทยไม่ถูกต้อง 25.24%

2.ประชาชนคิดว่าการใช้ภาษาไทย ณ วันนี้ "เป็นการพัฒนาของภาษา" หรือ "เป็นภาษาวิบัติ"
อันดับ 1 เป็นภาษาวิบัติ เพราะใช้คำผิดแปลกไป ทั้งการพูด อ่าน เขียน มีการสร้างคำใหม่ เพื่อใช้พูดคุยเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น พูดไม่เพราะ ใช้คำไม่สุภาพ ไม่ถูกกาละเทศะ ฯลฯ 82.39%
อันดับ 2 เป็นการพัฒนาของภาษา เพราะมีการเปลี่ยนแปลงประโยค หรือ คำพูดเพื่อความทันสมัย ทันเหตุการณ์ มีศัพท์ใหม่ ๆ ที่สื่อสารเข้าใจง่าย เข้ากับยุคสมัย และเป็นศัพท์ที่นิยมใช้ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ฯลฯ 17.61%

3.ทำอย่างไร? จึงจะใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทำความเข้าใจให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
อันดับ 1 การพูด อ่าน เขียน ในชีวิตประจำวัน ต้องใช้ให้ถูกต้อง 42.36%
อันดับ 2 กระตุ้น รณรงค์ให้ทุกคนตระหนัก เห็นความสำคัญของการใช้ภาษาไทย 35.96%
อันดับ 3 เลือกใช้คำที่ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์และกาละเทศะ 13.30%
อันดับ 4 การสื่อสารที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ถูกต้อง ตรงประเด็น 10.34%
อันดับ 5 ผู้ใช้ต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักภาษาและการนำไปใช้ 9.85%
……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
ใช้ "อี-เมล์ภาษาไทย" เป็นครั้งแรก! ไมโครซอฟท์ประกาศรองรับบริการ-แอพพลิเคชันเมล์
ทอมขึ้นคูล เดี่ยวไมโครโฟนครั้งแรก ของครูภาษาไทยที่คูลที่สุดในทศวรรษ
ฐานเศรษฐกิจ ดุสิตโพล Thansettakij ภาษาไทย ภาษาวิบัติ