คลังเฮี้ยบ! "คุมเงินดิจิทัล" ถือเกิน 10% เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

24 July 2018


ออกประกาศเกณฑ์ผู้ถือหุ้นใหญ่ในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หากเกิน 10% ต้องขออนุมัติจาก ก.ล.ต.

ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

การกำหนดคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อเป็นการพิทักษ์ประโยชน์ของประชาชนและเพื่อให้ทางการสามารถกำกับดูแลผู้ได้รับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลธำรงไว้ซึ่งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นท่ีน่าเช่ือถือต่อประชาชนและเหมาะสม แก่การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ทั้งนี้ "ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล" หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทใด ประเภทหนึ่ง หรือ หลายประเภท ดังต่อไปน้ี เว้นแต่บริษัทที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นอยู่แล้ว ก่อนได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

● การเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี
● การเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล
● การเป็นนายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี
● การเป็นนายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล
● การเป็นผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี
● การเป็นผู้ค้าโทเคนดิจิทัล

"ผู้ถือหุ้นรายใหญ่" หมายความว่า บุคคลที่ถือหุ้นในผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่า 10% ของจำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น

ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลยอมให้บุคคลใดมีอำนาจครอบงำการบริหารงาน หรือการจัดการบริษัท เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือเป็นการบริหารงานตามสัญญาของบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลยื่นคำขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามแบบและวิธีการ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน

กรณีที่การเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบุคคลดังกล่าวจะเกิดขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัลมีการเพิ่มทุน ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลยื่นคำขอรับความเห็นชอบก่อนวันที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะขายหุ้นเพิ่มทุนอันเป็นผลให้บุคคลนั้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ส่วนกรณีอื่น ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลยื่นคำขอรับความเห็นชอบ ภายใน 40 วัน นับแต่วันที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรู้ หรือ มีเหตุอันควรรู้ว่ามีบุคคลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

สำนักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัลภายใน 30 วัน


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
เก็บภาษีกำไรเงินดิจิทัล 15% พ่วง VAT สกัดถูกหลอก-ฟอกเงิน
ออก พรก.คุมเงินดิจิทัล บอนไซหรือสนับสนุน (1/2)
หุ้น ฐานเศรษฐกิจ ผู้ถือหุ้น คลัง ผู้ถือหุ้นใหญ่ เงินดิจิทัล คุมเงินดิจิทัล Thansettakij