เทสโก้ โลตัสปั้นโปรแกรมเสริมทักษะพนักงาน

23 July 2018


เทสโก้ โลตัส องค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานมากกว่า 5 หมื่นคนทั่วประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร ให้เติบโตไปพร้อมๆ กับองค์กร ด้วยแนวคิดที่ว่า "ถ้าพนักงานมีความสุข เขาทำงานด้วยความสุข ทุกคนก็เติบโตไปด้วยกัน" ซึ่งความสุขไม่ได้อยู่แค่ที่ทำงาน แต่ต้องรวมถึงการมีชีวิตที่มีความสุขด้วย เทสโก้จึงจัดทำ Personalised Learning หรือ นวัตกรรมเรียนรู้ที่เหมาะกับแต่ละบุคคล โดยจับมือกับ 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดหลักสูตร Micro MBA

"อรกานดา อรรถวิภัชน์" ประธานกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เทสโก้ โลตัส บอกว่า จากแนวคิดการพัฒนาบุคลากร คือความต้องการให้พนักงานเติบโตไปด้วยกัน ไม่ใช่แค่การเลื่อนขั้นตำแหน่ง แต่ตัวเขาเองก็ต้องเติบโตทางความคิด และตำแหน่งหน้าที่การงานก็ต้องเติบโต จึงจัดทำโปรแกรมการเรียนที่เหมาะสมกับงานและชีวิตของพนักงาน รวมไปถึงการมองเรื่องการตอบแทนโดยองค์รวม ไม่ใช่แค่เงินเดือน แต่การทำงานของเขาต้องมีความหมายด้วย และตอบโจทย์โจทย์เทสโก้ โลตัวด้วย โดยแนวทางพัฒนานวัตกรรม ที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ของพนักงานใน 3 เรื่อง ได้แก่ 1. Personalisation การเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละบุคคล 2. Ownership การรู้สึกเป็นเจ้าของ และ 3. Flexibility มีความยืดหยุ่น นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของ agility หรือ ความว่องไวในการปรับตัวและเปลี่ยนทิศทาง เพื่อสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ

เทสโก้ โลตัส จัดทำช่องทางการอบรมแบบ Omni Channel ที่ครอบคลุมที่ออฟไลน์และออนไลน์ มีโปรแกรมการเรียนที่หลากหลาย รวมทั้งโปรแกรมที่เป็น Micro MBA ที่ร่วมกัะบ 4 มหาวิทยาลัย ผ่านโครงการ Learning Dollars ซึ่งมีการจัดเป็นคูปองเงินสำหรับการเรียนรู้ต่อปีให้พนักงานทั่วไปคนละ 20,000 บาท และระดับผู้จัดการขึ้นไปคนละ 50,000 บาท และระดับผู้บังคับบัญชาขึ้นไป ยังสามารถเขียนเป็นเช็คเพิ่มเติมให้กับทั้งตัวเองและลูกน้องได้อีก 2 แสนบาท

หลักสูตรที่ร่วมกับ 4 มหาวิทยาลัย จะมีความหลากหลาย ทั้ง Micro MBA, Design Thinking, Infographic Thinking, Mind Mapping, Appreciative Inquiry (สุนทรียสาธก), Improving Yourself & Personal Effectiveness, High Impact Business Presentation, Wealth Management (วางแผนการเงิน วางแผนชีวิต), Experience Learning เรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ซึ่งหลักสูตรเหล่านี้ยังจำกัดอยู่ที่ระดับผู้จัดการขึ้นไป ซึ่งมีประมาณ 3,000 คน และขณะนี้ได้มีพนักงานที่เข้าอบรมไปแล้วประมาณ 200 คน จากที่เริ่มต้นดำเนินการมาแล้ว 2 ปี

พนักงานที่ผ่านการอบรมแล้ว จะมีการวัดผล ประเมินจากศักยภาพของงานที่ได้ จากสิ่งที่เรียนรู้แล้วนำไปพัฒนาต่อกับการทำงาน การทำ Engagement การพูดคุย ซึ่งเทสโก้ โลตัส จะมีการพูดคุยกันเรื่องประสิทธิภาพการทำงานและแผนการพัฒนาบุคลากรปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อย การเพิ่มศักยภาพพนักงานเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งที่เทสโก้ โลตัส ต้องการผลักดันให้พนักงานสามารถย้ายข้ามสายงาน ตามที่ตัวเองมีทักษะความสามารถ เพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และให้พนักงานได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองชอบ


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เทสโก้โลตัส หมาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Micro MBA