'วิษณุ-กอบศักดิ์' แจงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

15 June 2018


'วิษณุ - กอบศักดิ์' แจงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ต่อที่ประชุม สนช. ชี้! ผูกพัน 5 ประการ อาทิ ห้ามนโยบายรัฐบาลใหม่ขัดแย้ง , ผูกพันการทำแผนระดับชาติ , การทำงบรายจ่ายต้องสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์นับแต่งบปี 62
วิษณุ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) หลังได้รับความเห็นชอบจากสมาชิก สนช.

นายวิษณุ กล่าวว่า แผนยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นฉบับแรกตามรัฐธรรมนูญ ที่ประกาศใช้ในประเทศไทย จะบังคับตั้งแต่ปี 2561-2580 ต้องทบทวนทุก 5 ปี หากสถานการณ์ในประเทศ หรือ สถานการณ์โลกเปลี่ยน คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้องสามารถขอแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหา โดยเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้นำเรื่องเข้าสภา เมื่อได้รับความเห็นชอบก็เสนอแก้ไขได้ โดยจะแก้เฉพาะเรื่อง หรือ ทั้งเล่ม ก็ได้ แต่ไม่ได้ผูกพันรัฐบาลที่มาใหม่ เพียงแต่ต้องปฏิบัติตาม

เมื่อแผนยุทธศาสตร์ชาติประกาศใช้แล้วจะผูกมัด 5 ประการ คือ รัฐบาลต้องแถลงต่อสภาในการเข้าปฏิบัติหน้าที่ จะต้องคำนึงถึงว่า นโยบายที่แถลงต้องไม่ขัดแย้งต่อยุทธศาสตร์ชาติและไม่ซ้ำซ้อน รวมถึงผูกพันแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การจัดทำแผนอื่นใดที่เป็นแผนระดับชาติจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมายกำหนดไว้ว่า การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากนี้ไป ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะเห็นว่า แม้ยุทธศาสตร์ชาติยังไม่มีผลบังคับใช้ การจัดทำงบประมาณปี 2562 ก็จัดทำให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติไว้ก่อนแล้ว และแผนการปฏิรูปประเทศจะต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ

นอกจากนั้น ต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาจัดทำแผนแม่บท ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แต่ขณะนี้ แผนแม่บทยังไม่ได้ยกร่าง จะใช้เวลาเตรียมการประมาณ 2 เดือน จึงเสนอต่อสภา นอกจากนั้น กระทรวง ทบวง กรม จะต้องดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แต่ไม่ต้องนำเข้าสภา

นายวิษณุ กล่าวว่า เมื่อมีการประกาศยุทธศาสตร์ชาติในอนาคตและแผนแม่บท หากแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ขัดแย้งกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ หรือ ขัดแย้งกับแผนแม่บท ก็ต้องไปแก้ไขแผนปฏิรูป 11 ด้าน รวมทั้งปฏิรูปตำรวจและปฏิรูปการศึกษา ทั้งนี้ จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาจัดทำแผนแม่บท ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ขณะนี้ แผนแม่บทยังไม่ได้ยกร่าง จะใช้เวลาเตรียมการประมาณ 2 เดือน จึงเสนอต่อสภา นอกจากนั้น กระทรวง ทบวง กรม จะต้องดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แต่ไม่ต้องนำเข้าสภา
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงถึงความจำเป็นของการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 6 ยุทธศาสตร์ คือ 1.ด้านความมั่นคง 2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3.ด้านการพัฒนาและเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4.ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

เนื่องจากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เมื่อรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศก็จะเสนอโครงการใหม่และยกเลิกโครงการเดิม ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการสำคัญ ๆ ต่อได้ ซึ่งก่อนที่รัฐบาลนี้จะเข้ามา พบว่า เศรษฐกิจของไทยโตเพียงร้อยละ 1 ในขณะที่ เพื่อนบ้านโตร้อยละ 5-6 ปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนรัฐบาล ทำให้ไม่สามารถลงทุนในโครงการใหญ่ ๆ ซึ่งยังส่งผลต่อไปยังการส่งออก การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า หลายประเทศก็มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาประเทศ เช่น ฝรั่งเศส ที่มีแผนพัฒนาประเทศ 10 ปี , สิงคโปร์ 20 ปี ในขณะที่ มาเลเซีย รวมถึงจีน ก็มีแผนพัฒนาประเทศระยะยาว ดังนั้น การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติก็เพื่อให้ไทยได้มีความพร้อมสอดรับกับการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ และเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในอีก 20 ปีข้างหน้า


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
'บิ๊กตู่' ขอทำความเข้าใจแผนปฏิรูปยุทธศาสตร์ชาติ
ตั้งระบบ 'บิ๊กดาต้า' เกาะติดแผนปฏิรูป-ยุทธศาสตร์ชาติ
วิษณุ เครืองาม ฐานเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ชาติ กอบศักดิ์ ภูตระกูล Thansettakij ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี