The Disrupt | ทปอ. ปรับทิศทางมหาวิทยาลัย ปั้นคนคุณภาพแข่ง AI

3 June 2018
ในยุคที่เศรษฐกิจโลกกำลังถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี แรงงานก็มีโอกาสที่จะถูกแทนที่ หรือ กำลังถูก Disruption ด้วย Automation (ภาวะอัตโนมัติ) และ AI หรือ Artificial Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์) ในอนาคตงานประจำ (Routine) จะถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถานบันหลักในการผลิตบุคลากรป้อนให้ตลาดแรงงาน จึงต้องปรับตัว
'สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์' อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจส.) ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) บอกว่า การปรับตัวครั้งนี้ ต้องไม่ใช่แค่การปรับตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป เพราะไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถแข่งขันกับคนอื่นได้

ล่าสุด ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้เดินหน้าภารกิจพลิกโฉมประเทศไทยสู่ 'การศึกษา 4.0' ปรับทิศทางมหาวิทยาลัยในอนาคต ใน 5 แนวทาง ได้แก่

1.มหาวิทยาลัยต้องเป็นแหล่งเรียนรู้รอบด้าน จะต้องเน้นการสร้างทักษะ จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริง
2.ต้องเตรียมบุคลากรสำหรับตลาดงานที่ยังไม่เกิดขึ้น แต่มีแนวโน้มเกิดขึ้นในอนาคต
3.การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ฝึกให้นักศึกษาคิดและถาม เพื่อนำความรู้ที่ได้เป็นฐานความคิดสร้างสิ่งใหม่ ๆ
4.หลักสูตรต้องยืดหยุ่น สามารถตอบโจทย์เฉพาะบุคคลได้
5.ควรร่วมมือกับมหาวิทยาลัย หรือ สถาบันระดับโลก เพื่อแข่งขันในเวทีโลก และมุ่งเน้นสร้างคนคุณภาพในด้านนวัตกรรม ที่สำคัญ คือ การศึกษาแบบ STEMs เป็นพิเศษ
นโยบายด้านหลักสูตรการศึกษาของ ทปอ. คือ การมุ่งเน้นในเรื่องของวิทยาศาสตร์ (Science) , เทคโนโลยี (Technology) , วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) หรือ STEMs เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ต้องเป็นสถาบันหลักในการสร้างคนคุณภาพ โดยขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 "การศึกษา 4.0 : ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมได้" เพราะคน คือ หัวใจของการพัฒนาศักยภาพของประเทศ ซึ่งวิสัยทัศน์ที่ ทปอ. ยึดถือร่วมกัน คือ

1.การทลายความไม่เสมอภาคทางการศึกษา (Equity)
2.คุณภาพการศึกษา (Quality)
3.การก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคม (Reievance)
4.การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม (Demand Reserch and Innovation)


……………….
คอลัมน์ : The Disrupt

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,354 วันที่ 5-7 เม.ย. 2561 หน้า 27

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
ทปอ.ผนึก ส.อ.ท. พัฒนาบุคลากรช่าง รับอุตสาหกรรม 4.0
ทปอ. ชูบทบาทมหาวิทยาลัยไทยสู่อินโนเวชั่นฮับของชาติ
ฐานเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัย เอไอ AI ทปอ. Thansettakij ทิศทางมหาวิทยาลัย