ไฟเขียว! เปิดขึ้นทะเบียนคนจนตกหล่นรอบ 2

28 May 2018


วันที่ 28 พ.ค. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการและแนวทางการดำเนินการ การลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 (การลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ โดยผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2560 ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรสวัสดิการฯ) ไม่สามารถมาลงทะเบียนในการลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ ได้
ทั้งนี้ การลงทะเบียนเพิ่มเติมจะสนับสนุนโครงการไทยนิยม โดยเปิดโอกาสให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ ในปี 2560 สามารถเข้าสู่กระบวนการขอรับบัตรสวัสดิการฯ เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือตามจุดมุ่งหมายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยทุกกลุ่ม โดยหลักเกณฑ์และแนวทางการลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ มีดังนี้ คือ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่กำหนดไว้ในโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2560 ครั้งแรก ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2560 ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติจะไม่สามารถเข้าร่วมการลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ ได้

นอกจากนี้ การลงทะเบียนดังกล่าวเป็นรูปแบบสมัครใจ (Voluntary Basis) โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น รายได้ เงินฝากธนาคาร การถือครองที่ดิน หนี้สิน เป็นต้น อีกทั้งยินยอมให้นำข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมภาพถ่ายใบหน้าไปใช้ เพื่อให้รัฐบาลมีข้อมูลสำหรับนำไปใช้ในการจัดทำสวัสดิการของรัฐต่อไป

ส่วนกลไกการดำเนินการ มอบหมายให้ทีมไทยนิยมฯ เป็นแกนหลักในการลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลประชาชนที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีรายได้น้อย ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2560 โดยเฉพาะผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือ ผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ และสอบถามความต้องการในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทักษะและอาชีพ ตามแบบฟอร์มการลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ ตามโครงการไทยนิยมฯ และใช้กลไกประชาคมในการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น เพื่อคัดกรองผู้เข้าข่ายคุณสมบัติ

ทั้งนี้ ทีมไทยนิยมฯ บันทึกข้อมูลผู้ลงทะเบียนที่ผ่านกลไกประชาคมเข้าระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดทำโดย กระทรวงการคลังภายในวันที่ 31 ก.ค. 2561 เพื่อจัดเก็บข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องในภายหลัง ด้าน กระทรวงการคลัง เชื่อมโยงข้อมูลฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง ฐานข้อมูลการถือครองที่ดิน กรมที่ดิน มท. ฐานข้อมูลการยื่นชำระภาษี กรมสรรพากร ฐานข้อมูลบำนาญ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ฐานข้อมูลเงินฝากของธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐที่รับฝากเงินจากประชาชน พันธบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทย สลากออมทรัพย์ของ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน และข้อมูลจากฐานข้อมูลคนพิการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำมาประมวลผลผู้มีรายได้น้อยและนำไปใช้ในการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมต่อไป

ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้จากทีมไทยนิยม ประจำพื้นที่ที่ทำการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเว็บไซต์ www.epayment.go.th หลังจากคัดกรองผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว กระทรวงการคลังจะออกบัตรสวัสดิการฯ ให้ผู้มีสิทธิ เพื่อใช้รับสวัสดิการตามที่ภาครัฐกำหนดต่อไป โดยแจกจ่ายบัตรสวัสดิการฯ ผ่านกลไกของทีมไทยนิยมฯ


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
ทางออกนอกตำรา : คนจนทำอะไรก็เกะกะ รัฐปล่อยนายทุนเงินกู้รวยระเบิด
คลังจัดแก้ปัญหาหนี้นอกระบบและมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตบัตรคนจนจ.บุรีรัมย์
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ฐานเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด คนจน ลงทะเบียนคนจน Thansettakij โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 การลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ)