สคร.จัดเก็บรายได้รสก. 6ด.แรกของปีงบประมาณสูงกว่าเป้า17.54%

9 April 2018


สคร. จัดเก็บรายได้จากรัฐวิสาหกิจ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ สูงกว่าเป้าหมาย 17.54% ช่วยรักษาเสถียรภาพการคลัง

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เผยว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 -มีนาคม 2561) สคร. จัดเก็บรายได้จากรัฐวิสาหกิจจำนวน 68,147.20 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายการจัดเก็บรายได้แผ่นดินสะสมจำนวน 10,168.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.54 ของเป้าหมายรายได้แผ่นดินสะสม (57,978.35 ล้านบาท) ซึ่งมีส่วนช่วยรักษาเสถียรภาพการคลังของประเทศ

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2561 สคร. มีนโยบายสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานผ่านแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้รัฐวิสาหกิจมีผลประกอบการที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำส่งนายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. ในฐานะโฆษก สคร. กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้สะสมสูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รายได้นำส่งจริงสะสม(ต.ค. 60-มี.ค. 61) 19,565.79 ล้านบาท การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รายได้นำส่งจริงสะสม (ต.ค. 60– มี.ค. 61) 13,384.05 ล้านบาท บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รายได้นำส่งจริงสะสม 8,600.00ล้านบาท ธนาคารออมสินรายได้นำส่งจริงสะสม6,525.00 ล้านบาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายได้นำส่งจริงสะสม5,692.00 ล้านบาท อื่นๆรายได้นำส่งจริงสะสม14,380.36ล้านบาท รวมทั้งหมด รายได้นำส่งจริงสะสม(ต.ค. 60– มี.ค. 61) 68,147.20 ล้านบาท

ทั้งนี้ จะเห็นว่าการนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจ มีการนำส่งที่สูงกว่าเป้าหมายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2561 เนื่องจากรัฐวิสาหกิจมีผลประกอบการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถรับมือต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว โดยมีสาเหตุจากการที่รัฐวิสาหกิจมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการดำเนินงาน

ด้านรายได้แผ่นดินเป็นไปตามเป้าหมายการจัดเก็บตามเอกสารงบประมาณ 2561 ที่กำหนดไว้จำนวน 137,000 ล้านบาทซึ่งจะช่วยรักษาเสถียรภาพการคลังของประเทศด้วยสคร. รัฐวิสาหกิจ จัดเก็บรายได้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ