ปี 60 บจ.SET และ mai 487แห่ง จ่ายเงินปันผลรวม 4.78 แสนล้านบาท

3 April 2018


บจ.ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ mai รวม 487 แห่ง รายงานมูลค่าเงินปันผลในปี 2560 มูลค่ารวม 478,092 ล้านบาท (ณ 21 มี.ค. 2561) โดยมีอัตราเงินปันผลตอบแทนเฉลี่ย 3.41%

นางเกศรา มัญชุศรี-3 เม.ย.61-นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในปี 2560 มี บจ. ประกาศจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 487 บริษัท (ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) มูลค่ารวม 478,092ล้านบาท แบ่งเป็น บจ. ใน SET 400 บริษัท มูลค่าเงินปันผล 473,270 ล้านบาท และ บจ. ใน mai 87 บริษัท มูลค่าเงินปันผล 4,822 ล้านบาท โดยมูลค่าเงินปันผลส่วนใหญ่หรือ 52% ของทั้งหมดเกิดจาก บจ. หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค ธนาคาร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ บจ. มีอัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield)โดยเฉลี่ยเท่ากับ 3.41% ขณะที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Property fund & REITs) และ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานมีอัตราเงินปันผลตอบแทนโดยเฉลี่ย 5.97% และ 7.04% ตามลำดับ

“บจ. ไทยส่วนใหญ่มีผลประกอบการดีและจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ ด้วยอัตราผลตอบแทนที่อยู่ในระดับดีซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ลงทุนพิจารณาลงทุนในหุ้นไทย” นางเกศรากล่าว

ด้านความแข็งแรงของ บจ. ใน SET ที่ประกาศจ่ายเงินปันผลสูงสุด 5 อันดับแรก คือ บมจ. ปตท. (PTT) บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) และ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล(PTTGC) มีมูลค่ารวมกัน 132,085 ล้านบาท หรือ 28% ของมูลค่าเงินปันผลทั้งหมดใน SET

สำหรับ บจ. ใน maiที่ประกาศจ่ายเงินปันผลสูงสุด 5 อันดับแรก คือ บมจ. ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส (FSMART) บมจ. บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป (BROOK) บมจ. บางกอก เดค-คอน (BKD) บมจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ (TSE) และ บมจ. ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ (FPI)มีมูลค่าเงินปันผลรวม 1,470ล้านบาท หรือ 30% ของมูลค่าเงินปันผลทั้งหมดใน mai

ขณะที่เมื่อพิจารณาในด้านการลงทุนในหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลสูง บจ. ที่จ่ายเงินปันผลต่อหุ้นสูงสุด 5 อันดับแรก คือ บมจ. กันยงอีเลคทริก (KYE) บมจ. กู๊ดเยียร์(ประเทศไทย) (GYT)บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)บมจ. ปตท. (PTT) และ บมจ. อาหารสยาม (SFP) โดยประกาศจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นในปี 2560 มูลค่าตั้งแต่ 16.50 ถึง 30.36 บาทต่อหุ้น

โดย บจ. ที่มีอัตราเงินปันผลตอบแทน(Dividend Yield)สูงสุด 5 อันดับแรก คือ บมจ. แปซิฟิกไพพ์ (PAP) บมจ. พรีเมียร์ เทคโนโลยี (PT) บมจ. บางสะพานบาร์มิล (BSBM)บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) (KGI) และ บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา (TNITY) โดยมีอัตราเงินปันผลตอบแทนตั้งแต่ 9.42% ถึง 15.23%


 


SET เงินปันผล MAI บจ.