พาณิชย์MOUเอกชนรับซื้อผลไม้ฤดูการผลิตปี61ค่า2หมื่นล.

23 March 2018


พาณิชย์MOUรับซื้อผลไม้ฤดูการผลิตปี 2561ร่วมกับ ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ผู้ส่งออก และ ตลาดไท เพิ่มทางเลือกให้เกษตรกร ภายใต้ยุทธศาสตร์นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจด้านการค้าผลไม้เมืองร้อนของโลก ซึ่งให้ความสำคัญ กับการสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายในประเทศ เศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) โดยความร่วมมือกับห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ผู้ส่งออก และตลาดกลางสินค้าเกษตรในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน รับซื้อผลไม้โดยตรงจากเกษตรกร
ทั้งนี้การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การรับซื้อผลไม้ฤดูการผลิตปี 2561 นับเป็นสัญญาณที่ดี โดยกระทรวงพาณิชย์ได้รับความร่วมมืออย่างดีเสมอมาจากห้างค้าปลีกชั้นนำของประเทศ ได้แก่ Tops Market, The Mall, Big C, Tesco Lotus, Makro รวมถึงผู้ส่งออกผลไม้ บริษัท ไชน์โฟร์ท จำกัด และตลาดไท ในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลไม้ให้กับเกษตรกร โดยการรับซื้อจากเกษตรกรโดยตรง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกร เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลไม้ เกษตรกรจะได้รับองค์ความรู้เพิ่มเติมทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิต การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และการวางแผนการเพาะปลูก รวมถึงบริษัทผู้รับซื้อสามารถวางแผนการตลาดได้ล่วงหน้า เป็นการประสานประโยชน์ให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการดำเนินการในครั้งนี้ มีเป้าหมายร่วมกันในการรับซื้อผลไม้ฤดูการผลิตปี 2561 จากเกษตรกร รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 330,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 20,000 ล้านบาท

เกษตรกร ค้าปลีก ผู้ส่งออก พาณิชย์ ผลไม้