จัดประชุมผู้ถือหุ้นใน35วัน บอร์ดIFECยึดคำสั่งก.ล.ต.เร่งตั้งกรรมการชุดใหม่

25 March 2018


บอร์ด IFEC มีมติเรียกประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 35 วัน นับจากวันที่ 22 มี.ค. ตามคำสั่งก.ล.ต. ที่ให้เร่งดำเนินการตั้งกรรมการชุดใหม่-ปรับโครงสร้างหนี้

จากการที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีหนังสือไปยังคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC เพื่อให้กรรมการที่เหลือจัดทำแผนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และแนวทางในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้ชี้แจงกลับมาให้สำนักงาน ก.ล.ต. ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2561

ฉัตรณรงค์ ฉัตรภูมิต่อเรื่องนี้นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูมิ กรรมการตรวจสอบ IFEC เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” หลังการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) IFEC ที่เหลือ เมื่อวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมาว่า ทางบอร์ดมีข้อสรุปที่จะเร่งดำเนินการตามคำสั่งของ ก.ล.ต. โดยจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เร็วที่สุดภายใน 35 วัน นับจากวันที่ 22 มีนาคมนี้ ที่มีจดหมายตอบกลับ ก.ล.ต.

“ในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา กรรมการ 2 ใน 3 คือ พล.ต.บุญเลิศ แจ้งนพรัตน์ และนายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูมิ เห็นร่วมกันในการปฏิบัติตามคำสั่งก.ล.ต. โดยจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เร็วที่สุด ส่วนนายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ติดภารกิจจึงไม่ได้เข้าประชุม” นายฉัตรณรงค์ กล่าวและว่า

ทั้งนี้การจะจัดประชุมได้ ผู้ถือหุ้นต้องรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 10 % ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย เพื่อให้คณะกรรมการ IFEC เรียกประชุมผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 100 ของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) มหาชน และเสนอบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการในคราวเดียวกัน

สำหรับวาระอื่นๆ อาทิแต่งตั้งกรรมการแทนที่ขาด, รับรองงบการเงินปี 2559 ที่เป็นเหตุให้ทางตลาดหลักทรัพย์ฯขึ้นเครื่องหมายห้ามซื้อขาย (SP) และการว่าจ้างบริษัทผู้สอบบัญชี เข้ามาตรวจสอบงบการเงินปี 2560

ทั้งนี้กรรมการ IFEC ที่ลาออกจากตำแหน่ง คือนายพีรธัช สุขพงษ์, พล.ต.ไชยนาจ ญาติฉิมพลี, นายปิยะพงษ์ วงศ์สุวัฒน์ ส่วนนายธีติพันธ์ เทพผดุงพร ถูกคำสั่งศาลแพ่งทำให้ไม่มีสถานะเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,350 วันที่ 22 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2561


ก.ล.ต. ผู้ถือหุ้น โครงสร้างหนี้ อินเตอร์ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น IFEC