โกอินเตอร์

22 January 2016


อนาคตของธุรกิจครอบครัวนั้นไม่ใช่แค่การอยู่รอดเท่านั้น แต่จะต้องหมายถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปได้ และจากการสำรวจหลายสำนักก็พบว่าปัจจุบันธุรกิจครอบครัวเองก็มีความมั่นใจในอนาคตของตนเพิ่มมากขึ้นด้วย โดยการเติบโตของธุรกิจครอบครัวมาจากจำนวนรายได้ซึ่งได้มาจากตลาดต่างประเทศไม่น้อย ปัจจุบันธุรกิจครอบครัวกำลังท้าทายกับความเชื่อที่ว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะเติบโตในต่างประเทศได้น้อยลงโดยการเพิ่มกิจกรรมในต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งจากงาน European Commission พบว่ามีสมาชิกผู้ค้าที่สร้างรายได้มากถึง 15% ของ GDP ในยุโรป และยุโรปก็เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของโลก นอกจากนี้บริษัทในยุโรปยังเป็นนักลงทุนรายใหญ่ในตลาดอื่นทั่วโลกและการหมุนเวียนของบริษัทย่อยต่างชาติเหล่านี้เป็นเรื่องน่าสนใจอย่างยิ่ง ดังนั้น European Family Businesses (EFB) and KPMG จึงได้ทำการสำรวจธุรกิจครอบครัวจำนวน 1,401 ราย ในช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม- 5 กรกฎาคม 2015 จาก 25 ประเทศในยุโรป พบว่าธุรกิจครอบครัวได้รับประโยชน์จากโอกาสทางเศรษฐกิจทั่วโลก และขยายผลไปสู่ความสำเร็จระดับนานาชาติของเศรษฐกิจยุโรป โดยพบว่า 74% ของบริษัทที่ทำการสำรวจมีการขยายการดำเนินการออกไปในต่างประเทศแล้ว (เปรียบเทียบกับ 60% จากการสำรวจเมื่อ 2 ปีที่แล้ว) แน่นอนว่ามากกว่า 50%เพิ่งเพิ่มกิจกรรมในต่างประเทศเมื่อไม่นานมานี้ (ภาพที่ 1) นอกจากนี้ยังพบว่า 23% วางแผนที่จะลงทุนในต่างประเทศและการย้าย/การส่งออกไปในตลาดใหม่ๆเป็นภารกิจ 2 อันดับแรกของบริษัทที่จะทำในอีก 2 ปีข้างหน้า

where are you thinking about investingนอกจากนี้ในปี 2014 European Family Businesses (EFB) and KPMG ได้สำรวจธุรกิจครอบครัว จำนวน 878 รายในช่วงวันที่ 15 กันยายน - 20 ตุลาคม 2014 จาก 18 ประเทศในยุโรป พบว่า ขณะที่การลงทุนส่วนใหญ่ไหลเข้าไปภายในประเทศ (47%) และแถบประเทศเพื่อนบ้านในตลาดยุโรป (20%) แต่ก็ยังมีตลาดทางเลือกอื่นโดยเฉพาะในเอเชีย (13%) และอเมริกาเหนือ (9%) เป็นต้น (ภาพที่ 2) ซึ่งสอดคล้องกับการที่ตลาดส่งออกของยุโรปแบ่งแยกออกเป็นส่วนๆเช่นกันโดยมีจีนและสหรัฐอเมริกาเป็นจุดหมายหลักในการลงทุนของบริษัทจากยุโรป ทั้งนี้ยังพบว่าในส่วนของธุรกิจครอบครัวในยุโรป จำนวนของผู้ที่ไม่ได้ลงทุนในต่างประเทศเนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมยังลดลงจาก 26% เป็น 4% ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาอีกด้วย ทั้งนี้แม้ว่าปัจจัยบางอย่างอาจมีผลด้านบวกหรือลบจากการออกไปสู่สากล แต่ธุรกิจครอบครัวก็ยังมีความต้องการที่จะหาโอกาสในการออกไปสู่ตลาดต่างประเทศมากขึ้น

JESUS CASADO NAVARRO-RUBIO เลขาธิการของ European Family Businesses (EFB) กล่าวว่า ธุรกิจครอบครัวกำลังขยายตัวไปทั่วโลกด้วยวิธีเฉพาะตัว เช่น

- ขณะที่ธุรกิจขนาดใหญ่สามารถใช้วิธีลองผิดลองถูกได้ แต่ธุรกิจครอบครัวต้องรอบคอบมากกว่าก่อนที่จะตัดสินใจออกไปต่างประเทศ พวกเขาพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจขั้นสุดท้าย

- ธุรกิจครอบครัวพึ่งพิงพาร์ทเนอร์ท้องถิ่นอย่างมากและทำการคัดเลือกอย่างระมัดระวัง โดยยึดเอาความคล้ายคลึงของค่านิยมและวิธีการในการทำธุรกิจเป็นเกณฑ์ที่สำคัญที่สุด

- เมื่อไรก็ตามที่ออกไปในต่างประเทศแล้ว ธุรกิจครอบครัวจะหาอาสาสมัครที่เป็นสมาชิกในครอบครัวก่อนที่จะเลือกจากคนเก่งในบริษัทเพื่อให้ไปเป็นหัวหน้าสาขาในต่างประเทศ

ที่มา:
1. European Family Businesses (EFB) and KPMG. 2014. European Family Business Barometer: A More Confident Outlook. 3rd ed. KPMG International Cooperative.
2. European Family Businesses (EFB) and KPMG. 2015. European Family Business Barometer: Determined to Succeed. 4th ed. KPMG International Cooperative.
3. KPMG Enterprise. 2015. European Family Business Trends : Modern Times?. November 2015. Kpmgfamilybusiness.com.

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3,124 วันที่ 21 - 23 มกราคม พ.ศ. 2559


ธุรกิจครอบครัว KPMG European Family Businesses European Commission EFB