ป.ป.ช. จี้รัฐ! แก้กฎหมายใช้ 'นอมินี' ซื้อที่ดิน

6 March 2018
แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส่งเสนอแนะเรื่องการครอบครองที่ดินของคนต่างด้าวต่อรัฐบาล เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาข้อเสนอแนะเรื่องการครอบครองที่ดินของคนต่างด้าว

โดยข้อเสนอของ ป.ป.ช. มีทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาว โดยข้อเสนอระยะเร่งด่วนมี 4 ข้อเสนอ ว่า 1.ให้ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสนับสนุนให้คนต่างด้าวเข้ามาทำประโยชน์ในที่ดินให้ถูกต้องตามช่องทางของกฎหมาย ซึ่งข้อเสนอนี้ กรมที่ดินและกรมพัฒนาธุรกิจการค้ารับดำเนินการตามข้อเสนอของ ป.ป.ช.

2.ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดแนวทางปฏิบัติในการรับจดทะเบียนก่อตั้งนิติบุคคลที่มีคนต่างด้าวถือหุ้น โดยให้สอบสวนให้ทราบแหล่งที่มาของเงินที่นำมาลงทุนของผู้ถือหุ้นทุกคนก่อนรับจดทะเบียน กรณีตรวจสอบงบการเงินที่นิติบุคคลต้องยื่นต่อกรมทุกปี และพบว่า นิติบุคคลนั้นมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินอันเนื่องมาจากการขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น หรือเพิ่มทุนในนิติบุคคุลจนเปลี่ยนสภาพเป็นนิติบุคคลต่างด้าว ให้แจ้งกรมที่ดินทราบ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
หากมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลจนเกินสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำเนินการเปลี่ยนแปลงนิติบุคคลนั้นเป็นนิติบุคคลต่างด้าว
3.ให้กรมที่ดินตรวจสอบการซื้อขายที่ดินในเขตเศรษฐกิจ แหล่งท่องเที่ยว หรือบริเวณชายแดน ว่า ผู้ซื้อมีฐานะทางเศรษฐกิจหรือความสามารถในการซื้อที่ดินนั้นจริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงผู้มีชื่อครอบครองที่ดินแทนคนต่างด้าว โดยให้มีการตรวจสอบฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ซื้อที่ดินย้อนหลัง 3 ปี ซึ่งอาจจะพิจารณาจากหลักฐานการชำระภาษีเงินได้ประจำปีเป็นกลไกในการตรวจสอบ นอกจากนี้ ให้มีการดำเนินคดีเพื่อลงโทษตามกฎหมายสำหรับผู้มีชื่อครอบครองที่ดินแทนคนต่างด้าวในลักษณะนี้ด้วย มิใช่เพียงแต่ไม่รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้เท่านั้น

4.ควรพิจารณาเพิ่มเงินสินบนแก่ผู้ชี้ช่องแจ้งเบาะแสกรณีคนไทยถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าว หรือกรณีความผิดต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้ารับไปศึกษา เนื่องจากตาม พ.ร.บ. ไม่มีเรื่องเงินสินบนนำจับ โดยขอให้เป็นข้อเสนอระยะยาวในการพิจารณาเสนอกฎหมายเกี่ยวกับสินบนนำจับ


……………….
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,345 วันที่ 4-7 มี.ค. 2561 หน้า 02ป.ป.ช. ฐานเศรษฐกิจ ทำเนียบรัฐบาล ที่ดิน แก้กฎหมาย นอมินี ซื้อที่ดิน