ครม.อนุมัติงบกลางสร้างความเข้มแข็งศก.ในปท.กว่า 5 พันล.

20 February 2018


ครม.อนุมัติใช้งบกลางเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ อีกกว่า 5 พันล้านบาท

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)(20 ก.พ. 61) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ครั้งที่ 4 จำนวน 5,547 ล้านบาท เพื่อให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ดำเนิน 5 โครงการ วงเงิน 2,254 ล้านบาท และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนิน 14 โครงการ วงเงิน 3,292 ล้านบาท
โดยโครงการของกระทรวงดิจิทัลฯ ได้แก่ โครงการขยายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 598 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นการขยายโครงข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ไปยังโรงเรียนอีก 3,196 แห่ง จาก 4,200 แห่ง ภายในสิ้นปี 61, การขยายโครงข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสุขศาลาจำนวน 812 แห่ง จาก 954 แห่ง, ขยายความจุอินเตอร์เน็ตให้กับโรงพยาบาล เพื่อให้บริการตรวจรักษาทางไกล, โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่อีอีซี เป็นต้น

ส่วนโครงการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ โครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ, โครงการยกระดับสินค้าโอทอปในพื้นที่ 10 จังหวัดที่ยากจนสุดในประเทศ

ทั้งนี้ยังมีวงเงินเหลืออยู่ 805 ล้านบาท ซึ่งสำนักงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรให้หน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ จะได้พิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งหน่วยงานจะต้องเสนอแผนงานให้คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ พิจารณาภายในเดือน มี.ค.นี้ และสามารถดำเนินการได้ทันภายในเดือน ก.ย.61เศรษฐกิจภายในประเทศ ครม. อินเตอร์เน็ต งบกลาง ดิจิทัล