วิปปนช.ไฟเขียวส่ง2ร่างกฎหมาย”เงินทดแทน-เอ็กซิมแบงก์”เข้าครม.

19 February 2018


-19 ก.พ.61-วันนี้(19 ก.พ.61)เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือวิปปนช.  เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....และ ร่างพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ดังนี้1.ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอโดยกระทรวงแรงงาน  สาระสำคัญของร่างพ.ร.บ. คือ (1) แก้ไขขอบเขตการใช้บังคับของพระราชบัญญัตินี้ โดยให้คุ้มครองลูกจ้าง ซึ่งได้รับจ้างงานในประเทศของสถานเอกอัครราชทูตและองค์การระหว่างประเทศ ลูกจ้างของส่วนราชการ ลูกจ้างซึ่งทำงานในองค์กรของนายจ้างที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรทางเศรษฐกิจ (2) กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการที่ได้ว่าจ้างด้วยวิธีเหมาค่าแรงอยู่ในฐานะนายจ้างและมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

(3) แก้ไขการจ่ายค่ารักษาพยาบาล การจ่ายค่าฟื้นฟู รวมทั้งการจ่ายค่าทำศพกรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความหรือสูญหาย (4) แก้ไขอัตราการจ่ายค่าทดแทนในกรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหายจากร้อยละหกสิบของค่าจ้างรายเดือน เป็นร้อยละเจ็ดสิบของค่าจ้างรายเดือนและระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทน และเพิ่มบทนิยาม คำว่า “ทุพพลภาพ” เพื่อให้มีความหมายเป็นกรณีเฉพาะ เพื่อให้เกิดความชัดเจน

(5) กำหนดการได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง โดยให้ใช้วิธีการสรรหาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ และ (6) กำหนดเพิ่มเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งแก้ไข้เพิ่มเติมวาระการดำรงตำแหน่งโดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งสองปี และดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมเหตุแห่งการพ้นตำแหน่งของคณะกรรมการที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

โดยมติวิป ปนช. เห็นสมควรเสนอแนะ ให้คณะรัฐมนตรีส่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ บรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน

2. ร่างพ.ร.บ.ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอโดยกระทรวงการคลังมีสาระสำคัญคือ (1) กำหนดเพิ่มเติมให้ธนาคารสามารถรับประกันความเสี่ยง ในการได้รับชำระเงินจากการขายสินค้าหรือบริการแก่ผู้ส่งออก และรับประกันความเสียง ในการที่ธนาคารของผู้ส่งออก หรือธนาคารของผู้ลงทุน ถูกเรียกให้ชำระเงินตามหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งรับประกันความเสี่ยงในการลงทุนในต่างประเทศของผู้ลงทุน

(2) แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย โดยตัดรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยออกจากการเป็นกรรมการ (3) กำหนดให้ในกรณีที่ธนาคารได้รับความเสียหายจากการดำเนินธุรกิจการรับประกันความเสี่ยงอันอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการของธนาคาร และหรือมีผลทำให้ธนาคารไม่สามารถดำรงเงินกองทุนตามกฎกระทรวง กระทรวงการคลังสามารถจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือเงินอื่นเพื่อชดเชยภาระดังกล่าวหรือเพิ่มทุนได้ และ (4) แก้ไขอัตราแลกเปลี่ยนในการคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย เพื่อทราบยอดรวมของเงินกู้ โดยให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ

ทั้งนี้ วิปปนช. มีมติเห็นสมควรเสนอแนะให้คณะรัฐมนตรีส่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติบรรจุระเบียบวาระ


รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วิปปนช. ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....