ศาลปกครอง4.0 เล็งใช้‘AI-บิ๊กดาต้า’ช่วยตุลาการ

17 February 2018


โชว์โรดแมปต่อยอดสู่ “ศาลปกครองอัจฉริยะ” เล็งนำเทคโนโลยี “บิ๊กดาต้า-AI-คลาวด์-แมชีนเลิร์นนิ่ง” ช่วยตุลาการ ดึงข้อมูล “วิเคราะห์-ร่างคำพิพากษา”

นางสาวกลิ่นแก้ว นพวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานศาลปกครอง เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ 2562 ศาลปกครองมุ่งพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคู่กรณีที่มีความประสงค์เข้าสู่การพิจารณาทางอิเล็กทรอนิกส์ ขณะเดียวกันก็มุ่งพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของตุลาการศาลปกครอง ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ การพัฒนาและใช้ระบบการรับส่งเอกสารคำคู่ความและอำนวยความสะดวกให้กับคู่กรณี (e-Litigation Portal) สำหรับให้คู่กรณีใช้รับส่งเอกสารต่างๆ กับศาลปกครอง ติดตามนัดหมายต่างๆ รวมถึงเรียกดูหมายแจ้งจาก ศาลปกครอง และสามารถขอตรวจ และคัดสำเนาเอกสารและสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์ของตนเอง และคู่กรณีอีกฝ่ายตามสิทธิและการขออนุญาตของศาล

นอกจากนี้ยังมุ่งการพัฒนาและใช้งานสนับสนุนการทำงานของตุลาการแบบบูรณาการ โดยเชื่อมโยงระบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อช่วยในการจัดทำคำวินิจฉัยของศาลปกครอง ประกอบด้วย 1 การสืบค้นกฎหมาย 2.ระบบสืบค้นคำพิพากษา /คำสั่งศาลปกครอง และเครื่องมือช่วยร่างคำวินิจฉัย โดยจะเริ่มมีการนำเทคโนโลยีชั้นสูง อาทิ ระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ บิ๊กดาต้า ปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ คลาวด์คอมพิวติ้ง เทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่อง หรือ แมชีน เลิร์นนิ่ง มาประยุกต์ใช้เพื่อศึกษา และสกัดรูปแบบและแนวโน้มของเหตุแห่งการฟ้องคดี และเพื่อเผยแพร่ความรู้เชิงป้องกัน เกี่ยวกับเหตุแห่งคดีปกครอง และใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการพิจารณาคดีของศาลปกครอง โดยใช้ระบบการเสนอแนะข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมแสดงคำพิพากษาศาลปกครองที่มีข้อเท็จจริงในคดีใกล้เคียงกับคดีที่กำลังพิจารณา เพื่อสร้างบรรทัดฐานการตัดสินคดี และมุ่งไปสู่การเป็นศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt)

สำหรับในปีงบประมาณ 2561 คาดหมายทดสอบระบบยื่นฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์ และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีแผนดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประกอบด้วยการพัฒนาและเริ่มใช้งานระบบยื่นฟ้องคดีผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ซึ่งเชื่อมโยงการชำระค่าธรรมเนียมศาลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดทำหมายแจ้งผู้ถูกฟ้องคดี และระบบจ่ายสำนวนคดีอัตโนมัติ

เริ่มใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารในสำนวนคดีทางอิเล็ก ทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบในทุกคดี และเริ่มติดตั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ ณ ศาลปกครอง 1 แห่ง รวมถึงการพัฒนาและใช้งานระบบประชุมองค์คณะแบบอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยังพัฒนาระบบยืมคืนแฟ้มสำนวนคดีด้วย คิวอาร์โค้ด และพัฒนาต้นแบบระบบจัดเก็บต้นแบบมาตรฐาน ของคำพิพากษา และคำสั่งศาลปกครองเพื่อช่วยตุลาการร่างคำวินิจฉัย

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,340 วันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561


บิ๊กดาต้า ศาลปกครอง ตุลาการ AI