“สุรชัย”ย้ำระบบบริหารจัดการคือหัวใจการปฎิรูปน้ำ

5 February 2018


สนช.เปิดเวมีสัมมนาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ  พ.ศ.....รองประธานสนช.ชี้ การบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศจำเป็นต้องปฏิรูป ให้เกิดความเป็นเอกภาพ หวังให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาด้านทรัพยากรน้ำได้อย่างยั่งยืน

วันนี้(5ก.พ.2561) เว็บไซต์ http://www.radioparliament.net เผยแพร่ข่าวว่า นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ทรัพยากรน้ำ พ.ศ...." จัดขึ้นโดยคณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า และสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 213 – 216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2โดยนายสุรชัย ได้กล่าวว่า การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทยที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีการกำหนดแนวนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2558 – 2569 โดยยึดหลักการบริหารจัดการน้ำในระดับลุ่มแม่น้ำอย่างบูรณาการและยั่งยืน บนพื้นฐานของการทำงานร่วมกันของหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ แต่พบว่ายังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีข้อจำกัดต่อการบูรณาการแผนงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานราชการทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ทำให้การดำเนินการขาดเอกภาพ อีกทั้งมีกฎหมายบางส่วนที่มีความซ้ำซ้อน ขัดแย้ง ไม่เชื่อมโยง และไม่ครอบคลุมการปฏิบัติภารกิจที่จำเป็นทั้งหมดในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จึงทำให้การบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพ และไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น ระบบบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำจึงเป็นประเด็นสำคัญของประเทศที่จำเป็นต้องปฏิรูป เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายด้านทรัพยากรน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสมดุลและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สามารถแก้ปัญหาด้านทรัพยากรน้ำได้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ภายในงานสัมมนาดังกล่าว มีการอภิปรายประเด็นสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.... โดย พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ..... และนายสุรจิต ชิรเวทย์ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.....พร้อมเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น  เพื่อนำข้อมูลสาระสำคัญและความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาครั้งนี้  ไปใช้ประกอบการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ได้อย่าง มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ


สนช. สัมมนา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สถาบันพระปกเกล้า รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 1 คนที่หนึ่ง ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.... คณะกรรมการวิชาการ สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)