อนุมัติยืดส่งแผนฟื้นฟู EARTH

25 January 2018


ศาลล้มละลายกลางอนุมัติเลื่อนส่งแผนฟื้นฟูกิจการ“เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ”ออกไปอีก 1 เดือน

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)(EARTH) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ศาลล้มละลายกลางมีมติอนุมัติให้ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด ในฐานะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ ขยายระยะเวลาการส่งแผนฟื้นฟูกิจการออกไปอีก 1 เดือน

บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด แจ้งต่อศาลล้มละลายกลางด้วยว่า หากการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการยังไม่แล้วเสร็จ ะยื่นขอขยายระยะเวลานำส่งแผนฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางครั้งที่ 2 โดยขยายระยะเวลานำส่งแผนออกไปอีก 1 เดือน ตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะต้องจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 24 มีนาคม 2561

ศาลล้มละลายกลางมีมติให้ฟื้นฟูกิจการ EARTH เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ด้วยมูลหนี้กว่า 4.75 หมื่นล้านบาท และแต่งตั้งให้บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ